Práva pacientů

Dle Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování máte právo:

 • na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni.
 • na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb.
 • zvolit si zdravotnické zařízení, které odpovídá Vašim potřebám, vyjma zákonem stanovených výjimek.
 • vyžádat si konzultační služby od jiného zdravotnického zařízení/zdravotnického pracovníka, vyjma zákonem stanovených výjimek.
 • být seznámen s Domácím (vnitřním) řádem oddělení/kliniky, který je viditelně umístněný ve společných prostorách nebo na lůžkových pokojích a je Vám k dispozici.
 • na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce/osoby určené zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby určené soudem, nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytování zdravotních služeb.
 • být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady.
 • znát jména a příjmení zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků a studentů/stážistů přímo zúčastněných na poskytování Vaši péče.
 • odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování péče přímo zúčastněny, studentů a stážistů.
 • přijímat návštěvy s ohledem na svůj zdravotní stav, v souladu s Domácím řádem oddělení/kliniky tak, abyste neporušoval/a práva ostatních pacientů.
 • přijímat v průběhu hospitalizace duchovní péči a podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice v souladu s Domácím řádem oddělení/kliniky a způsobem, který nebude porušovat práva ostatních pacientů.
 • na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí.
 • pokud máte smyslové/tělesné postižení a využíváte psa se speciálním výcvikem (tj. vodící nebo asistenční pes), máte právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe v průběhu hospitalizace v souladu s Domácím řádem oddělení/kliniky a způsobem, který nebude porušovat práva ostatních pacientů.
 • máte právo dorozumívat se způsobem pro Vás srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám/sama zvolíte, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou.

Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu poskytnete svobodný a informovaný souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv svobodně odvolat. Toto se netýká situací, kdy je nařízená izolace, karanténa nebo povinné léčení dle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Máte právo na určení osoby k poskytování informací o svém zdravotním stavu, včetně rozsahu poskytovaných informací a máte právo vyslovit zákaz poskytování informací určeným osobám.

Máte právo na poskytnutí veškerých informací o zdravotním stavu, na odmítnutí informací o svém zdravotním stavu, na nahlížení do zdravotnické dokumentace v přítomnosti zdravotnického pracovníka a právo na pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace. O Vašem zdravotním stavu / zdravotním stavu opatrované osoby a plánované léčbě Vás bude informovat zpravidla Váš ošetřující lékař. Ten je oprávněn na základě Vašeho souhlasu podávat tyto informace též níže Vámi určeným osobám.


Povinnosti pacientů

 • Při poskytování zdravotní péče ve Fakultní Thomayerově nemocnici jste povinen/povinna dodržovat léčebný režim, řídit se Domácím řádem oddělení/kliniky, uhradit cenu služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, pravdivě informovat ošetřující personál a svém zdravotním stavu, dosavadní léčbě a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotní péče.
 • V průběhu hospitalizace je zakázáno kouření, požívání alkoholu a drog. V odůvodněných případech jste povinen/povinna absolvovat vyšetření za účelem prokázání, zda nejste pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Charta práv dětí v nemocnici

 • Děti musejí být do nemocnice přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžadují, nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo při ambulantním docházení.
 • Děti v nemocnici musejí mít právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam, kde je to možné, mělo by se rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem v nemocnici zůstali. Aby se na péči o své dítě mohli podílet, měli by rodiče být plně informováni o chodu oddělení a povzbuzování k aktivní účasti na něm.
 • Děti nebo jejich rodiče mají právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá jejich věku a chápání. Musejí mít zároveň možnost otevřeně hovořit o svých potřebách s personálem.
 • Děti anebo jejich rodiče musejí mít právo poučeně se podílet na veškerém rozhodování ohledně zdravotní péče, která je jim poskytována. Každé dítě musí být chráněno před všemi zákroky, které pro jeho léčbu nejsou nezbytné, a před zbytečnými úkony podniknutými pro zmírnění jeho fyzického nebo emocionálního rozrušení.
 • S dětmi se musí zacházet s taktem a pochopením a neustále musí být respektováno jejich soukromí.
 • Dětem se musí dostávat péče náležitě školeného personálu, který si je plně vědom fyzických i emocionálních potřeb dětí každé věkové skupiny.
 • Děti musejí mít možnost nosit své vlastní oblečení a mít sebou v nemocnici své věci.
 • děti musí být pečováno společně s jinými dětmi téže věkové skupiny.
 • Děti musejí být v prostředí, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo jejich vývojovým potřebám a požadavkům a aby zároveň vyhovovalo uznaným bezpečnostním pravidlům a zásadám péče o děti.
 • Děti musejí mít plnou příležitost ke hře, odpočinku a vzdělání, přizpůsobenou jejich věku a zdravotnímu stavu.
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.