Informace

Informace o Fakultní Thomayerově nemocnici dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Název:
Fakultní Thomayerova nemocnice
IČ: 00064190
DIČ: CZ 00064190

Důvod a způsob založení:
FTN byla zřízena ke dni 25.11.1990 Zřizovací listinou vydanou ministrem zdravotnictví ze dne 31. 12. 1990 čj. OP-054-25.11.90. Fakultní Thomayerova nemocnice je státní příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR.


Historie Fakultní Thomayerovy nemocnice


Organizační struktura je ke stažení ZDE (.pdf)


Kontaktní spojení:
Fakultní Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč
Tel. / Fax: 261 081 111 / 241 721 260
E-mail: info@ftn.cz
www: www.ftn.cz


Pokladna – úřední hodiny


Žádost o informace:
je možné získat prostřednictvím tiskového mluvčího FTN

 • Písemně
  dopisem odeslaném jako běžná poštovní zásilka na adresu Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4-Krč, 140 59
 • Elektronickou poštou
  (i bez elektronického podpisu) e-mailem zaslaným na adresu: info@ftn.cz
 • Osobně
  lze podněty doručit v pracovní dny v době 9:00 - 15:00 hod. do kanceláře tiskového mluvčího na pavilonu D

Je-li žádost neúplná, tj.

 1. není-li z podání zřejmé, že je určeno FTN a kdo jej činí nebo
 2. neobsahuje-li žádost podaná prostřednictvím elektronické pošty příslušnou identifikaci žadatele, je žádost bez dalšího odložena.

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti FTN, žádost se odloží a tato (řádně zdůvodněná) skutečnost je sdělena (stejným způsobem, jakým žádost podal) žadateli. Rozhodnutí se v tomto případě nevydává.
Je-li žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, je žadatel do 7 dnů od podání žádosti (stejným způsobem, jakým žádost podal) vyzván k upřesnění žádosti.
Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, vydá ředitel FTN rozhodnutí o neposkytnutí informace.
Týká-li se žádost již zveřejněných informací, je žadatel do 7 dnů od obdržení žádosti (stejným způsobem, jakým žádost podal) odkázán na zdroj těchto zveřejněných informací.
Jinak je požadovanou informaci nutno poskytnout do 15 dnů od přijetí podání (upřesnění žádosti), a to:

 • písemně
 • nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii
 • nebo na paměťových médiích.

Informace se neposkytují:

 • vztahující se k vnitřním nebo personálním předpisům
 • týkající se osobních údajů
 • označené v souladu s právními předpisy za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup
 • získané od osoby, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí
 • souvisí s probíhajícím trestním řízením
 • týkající se rozhodovací činnosti soudů
 • označené podle §17 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, za obchodní tajemství

O neposkytnutí informace vydá ředitel FTN rozhodnutí.

Opravné prostředky:
Proti rozhodnutí FTN o odmítnutí žádosti může žadatel podat k nadřízenému orgánu odvolání (rozklad) do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o jejím odmítnutí.
Rozklad proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může žadatel podat buď písemně nebo ústně do protokolu ředitele FTN.
Z rozkladu musí být zřejmé, kdo jej podává, kterého rozhodnutí se týká a co se navrhuje. Pokud některou z těchto náležitostí písemně podaný rozklad neobsahuje, vyzve FTN žadatele, aby rozklad ve stanovené lhůtě doplnil. Do té doby se řízení o rozkladu přeruší a lhůta pro vydání rozhodnutí o rozkladu neběží.
Rozklad přijímá a eviduje sekretariát ředitele.
Za den doručení odvolání se považuje den, ve kterém byl FTN rozklad doručen.
Odvolání (rozklad) proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti FTN předloží spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.


Případné platby lze poukázat:
Česká národní banka, běžný účet: 20001-36831041/0710
číslo účtu pro finanční dary: 50008-36831041/0710, var. symbol je číslo střediska


Úhrady za poskytování informací:
Sazebník úhrad za poskytování informací §17 zák.106/1999 Sb.
Z položek sazebníku se použijí jen ty položky, které přicházejí v konkrétním případě v úvahu. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Za každou (i započatou) hodinu výkonu 250,- Kč
Zhotovení kopie formátu A4  
     - jednostranně 3,- Kč
     - oboustranně 5,- Kč
Zhotovení kopie formátu A3  
     - jednostranně 5,- Kč
     - oboustranně 7,- Kč
Za pořízení informace na elektronický nosič včetně
(disketa, CD ROM, DVD)
80,- Kč
Zaslání Faxu 1 strana 5,- Kč
Odeslání informace poštou se řídí dle platného sazebníku České pošty, s.p.

Neplatí pro služby spojené s poskytováním informací ze zdravotnické dokumentace týkající se léčebné péče.


Žádosti a již poskytnuté informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:


Informace v souladu s Usnesením vlády ÚV č. 39 ze dne 16.1.2013 naleznete ZDE.


Interní protikorupční program Fakultní Thomayerovy nemocnice podle PM 25/2014 MZČR naleznete ZDE (.pdf).


Předpokládaný rozvoj lokální distribuční soustavy ve FTN naleznete ZDE.


Výroční zprávy naleznete ZDE.


Přehled nejdůležitějších předpisů:

Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
Vyhl. č. 62/2001 Sb., o hospodaření s majetkem státu

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.