Oddělení kvality

Kontakty:

Manažer kvality: Sekretariát:
Mgr. Pavla Jamrichová Gabriela Garguláková
pavla.jamrichova@ftn.cz gabriela.gargulakova@ftn.cz
tel.: 261 083 148 tel.: 261 083 631
 
Odborný referent:
PhDr. Alena Švancarová
alena.svancarova@ftn.cz
tel.: 261 083 631

Systém řízení kvality ve FTN

FTN se systematicky zabývá sledováním kvality péče od roku 2001.
Fakultní Thomayerova nemocnice je certifikována dle vyhlášky č. 102/2012 Sb.,
o hodnocení kvality a bezpečí v lůžkových zdravotnických zařízeních.
Certifikaci získala dne 31. 10. 2013.
Certifikaci provedla Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví.

certifikát kvality a bezpečí
absolutní vítěz projektu
certifikát kvality a bezpečí certificate of quality and safety

Politika kvality Fakultní Thomayerovy nemocnice

Zavedení a udržování systému řízení kvality je strategickým rozhodnutím Fakultní Thomayerovy nemocnice, která má trvalý zájem zvyšovat kvalitu a bezpečnost péče.

FTN chce rozvíjet ekonomicky stabilní, efektivní a inteligentní organizaci s kvalitními a výkonnými zaměstnanci. Prioritou je poskytování kvalitní zdravotní péče o pacienty, při respektování jejich individuálních potřeb.

Politika kvality je mezi zaměstnanci sdělována formou interní komunikace a je součástí vstupního školení a adaptačního procesu napříč celou nemocnicí.

Politika kvality je zaměřena na neustálé zvyšování kvality péče.

K naplnění této politiky chce ve vztahu k pacientům, klientům, zákazníkům či dodavatelům a dalším zainteresovaným stranám:

 1. Důsledně dodržovat etický kodex zaměstnanců a práva pacientů.
 2. Uspokojovat individuální potřeby pacientů s respektováním lidské důstojnosti.
 3. Poskytovat zdravotní péči na vysoké odborné úrovni.
 4. Plnit stanovené cíle a neustále zlepšovat úroveň všech poskytovaných služeb v souladu s platnými legislativními předpisy.
 5. Zlepšovat systém kvality zdravotní péče, aby byl pro naše pacienty zárukou spokojenosti.

K naplnění této politiky chce ve vztahu k zaměstnancům:

 1. Sledovat výskyt pochybení, analyzovat je, ale nepoužívat je jako nástroj pro potrestání viníka.
 2. Vzdělávat zaměstnance, zvyšovat jejich kvalifikaci a podporovat je v dalším vzdělávání.
 3. Vytvářet odpovídající pracovní podmínky, dbát na ochranu zdraví zaměstnanců a bezpečí pracovního prostředí.
 4. Vést zaměstnance k zodpovědnosti, aktivitě, kolegialitě, udržování dobrých mezilidských vztahů a k šíření dobrého jména nemocnice.
 5. Zamezit diskriminaci a nátlaku na zaměstnance, respektovat právo na kolektivní vyjednávání.

Datum schválení politiky kvality: 22. 11. 2022


Certifikace dle ISO 9001
Dle mezinárodní normy ISO 9001 jsou certifikovaná tato pracoviště:

 • Klinicko-farmakologická jednotka
 • Lékárna
 • Oddělení centrální sterilizace

Akreditace dle ISO 15189
Akreditovaným pracovištěm dle normy ISO 15189 je Imunologická laboratoř, Oddělení lékařské genetiky a Laboratoř molekulární genetiky Oddělení patologie a molekulární medicíny.

Autorizace NASKL a SEKK
Úsek laboratorních metod, resp. jednotlivá pracoviště jsou zařazená do autorizace Národním autorizačním střediskem pro klinické laboratoře. A pravidelně se účastní externího hodnocení kontroly kvality.

Externí klinický audit na Radiodiagnostických pracovištích FTN
Dne 4. 11. 2020 byl na radiodiagnostických pracovištích Fakultní Thomayerovy nemocnice proveden Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o., externí klinický audit v oblasti radiodiagnostiky včetně intervenční radiologie a kardiologie v souladu se zákonem 373/2011 Sb. o specifických zdravotnických službách a vyhláškou č. 410/2012 Sb., o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření. Byly splněny požadavky pro vydání potvrzení o provedení externího klinického auditu podle §82 odst. 3 zákona 373/2011 Sb. s platností 5 let.

Externí klinický audit na Radioterapeutickém pracovišti FTN
Dne 7. a 8. 9. 2021 byl na Radioterapeutickém pracovišti Onkologické kliniky 1. LF UK a FTN proveden společností ČSFM, z.s. externí klinický audit v oblasti radioterapie v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 410/2012 Sb., o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření. Byly splněny požadavky pro vydání potvrzení o provedení externího klinického auditu podle §82 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb. s platností 5 let.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.