Obchodní podmínky

Obchodní a platební podmínky Fakultní Thomayerovy nemocnice k nákupu zboží a provedení služeb.

Fakultní Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 59  Praha – Krč
IČ: 00064190
DIČ: CZ00064190
www.ftn.cz
 1. Místem plnění je sídlo zadavatele (Vídeňská 800, Praha 4 – Krč - areál nemocnice)
 2. Obchod je u VZ na dodávky uzavřen potvrzením objednávky, dodáním zboží a podpisem daňového dokladu kontaktní osobou zadavatele; Obchod je u VZ na služby uzavřen potvrzením objednávky, provedením služeb a podepsáním předávacího protokolu o řádně provedených službách. V případě objednávky vyšší než 50.000,- Kč bez DPH se objednávka potvrzuje písemně.
 3. Faktura bude vystavena a doručena zároveň se zbožím nebo s provedením služby, není-li dohodnuto jinak.
 4. Splatnost faktury je 60 dnů.
 5. V případě prodlení zadavatele se zaplacením faktury, je uchazeč oprávněn účtovat zadavateli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení s tím, že uchazeč není oprávněn účtovat úrok z prodlení po dobu 60-ti dní po lhůtě splatnosti faktur.
 6. Zadavatel neposkytuje zálohové platby.
 7. Platba bude probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Uhrazením smluvní ceny se rozumí odepsání částky z účtu zadavatele ve prospěch uchazeče/dodavatele.
 8. Nabídková cena bude uvedena v české měně jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, a to v členění: cena celkem bez DPH, výše DPH a cena celkem včetně DPH. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (jako např. vedlejší náklady-doprava, poplatky, předpokládaná rizika spojená s realizaci dodávky/služby, apod.).
 9. Nabídková cena je po celou dobu realizace VZ neměnná. Zadavatel nepřipouští překročení výše nabídkové ceny.
 10. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí dále obsahovat důvod účtování s odvoláním se na konkrétní ID objednávky, označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol. Výjimkou jsou dodavatelé – neplátci DPH, kteří uvádějí konečnou cenu.
 11. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) je zpravidla potvrzení oprávněné osoby zadavatele o převzetí zboží nebo provedené služby včetně data doručení nebo předání.
 12. Dodavatel se zavazuje k bezplatné záruce za dodané zboží v délce min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží a způsob případné reklamace zboží (u služeb uvedené musí vyplývat z daňového dokladu nebo předávacího protokolu; délka záruky může být i delší).
 13. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy přílohy, je zadavatel oprávněn do 15 dnů od doručení jej vrátit uchazeči k opravě. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) začne plynout nová lhůta splatnosti.
 14. SANKCE - Byl-li sjednán termín dodání zboží nebo provedení služeb, a nebylo-li ve sjednaném termínu zboží kompletně dodáno/služby nebyly kompletně provedeny, může Fakultní Thomayerova nemocnice účtovat dodavateli zboží/služeb smluvní pokutu ve výši 0,2% ceny nedodaného zboží/neprovedených služeb, za každý den prodlení. O výši smluvní pokuty bude snížena platba za dodávku zboží nebo poskytnutí služeb, s čímž dodavatel zboží/služeb akceptací objednávky souhlasí. Prokazatelnost výše smluvní pokuty bude doložena daňovým dokladem, ze kterého bude patrný skutečný termín dodání zboží nebo provedení služeb (viz bod 11. těchto obchodních podmínek). Na základě tohoto daňového dokladu s uvedením skutečného data doručení nebo předání bude dodavateli vystavena faktura s vyčíslením smluvní pokuty. Při platbě zboží/služeb bude proveden ze strany Fakultní Thomayerovy nemocnice zápočet s částkou smluvní pokuty.
 15. Odstoupení od smluvního vztahu – Zadavatel /Objednatel/ je oprávněn odstoupit od smlouvy ze závažných důvodů, za které se považuje nedodržení termínů lhůty pro dodání zboží (uvedeného na objednávce) o více jak 30 dnů. Odstoupení je provedeno písemnou formou a je účinné dnem doručení; v případě že objednávka je provedena prostřednictvím TENDERMARKETu je odstoupení odesíláno elektronicky prostřednictvím TENDERMARKETu a je účinné dnem odeslání.
 16. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2021 a nahrazují v plném rozsahu předchozí obchodní podmínky.

V Praze 1. 1. 2021

Ing. Jiří Cairola, v.r.
náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz

Obchodní podmínky (.pdf) ke stažení

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.