Čistírna odpadních vod

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) byla v červnu 2024 spuštěna do provozu nová čistírna nemocničních odpadních vod (OV) s využitím unikátních technologií, které byly poprvé použity ve zdravotnickém zařízení v ČR. Šlo o společný projekt s Pražské vodovody a kanalizace (PVK), který byl finančně podpořen díky Norským fondům prostř. SFŽP (Státní fond životního prostředí ČR), a to částkou ve výši 23 099 715 Kč.

V rámci projektu bylo v areálu FTN postaveno zcela nové zařízení na čištění OV, které se skládá z různých technologií umožňujících efektivnější a účinnější odstraňování znečišťujících látek. Nové zařízení je zaměřeno na čistění specifických nemocničních odpadních vod přímo u jejich zdroje. Tyto vody mohou mít nejen infekční charakter, ale jsou také velmi zatíženy tzv. mikropolutanty, a to především farmaky, která nejsou stávajícími technologiemi na běžných čistírnách OV účinně odstraňována. Takové látky se pak mohou dostávat do povrchových vod a negativně ovlivňovat i další složky životního prostředí. Odstraňování zbytků léčiv z odpadních vod je jedním z klíčových nástrojů v boji s předcházením vzniku antibiotické rezistence bakterií.


Dřívější technologie čistírny odpadních vod (ČOV) ve FTN:

Původní technologie ČOV FTN zahrnovala mechanické předčištění, biologické čištění a dezinfekci chlornanem sodným. Mechanické předčištění se skládalo z česlí a lapáku písku, které mají za cíl odstranit pevné částice v podobě papíru, nemocničních hygienických pomůcek, zbytků jídel a nerozpadlých fekálií. Biologická část čistírny byla tvořena aktivačními nádržemi a dosazovací nádrží. V aktivační nádrži dochází k odstranění organických a dusíkatých látek prostřednictvím mikroorganismů. Suspenze mikroorganismů a vody, aktivovaný kal, je následně vedena do dosazovací nádrže, kde je aktivovaný kal usazením oddělen od čištěné vody. Voda z dosazovací nádrže je pak hygienicky zabezpečena roztokem chlornanu sodného (tj. usmrcení patogenních mikroorganismů).

Nové technologie:

Optimalizace a doplnění technologie ČOV FTN se týká:

  • mechanického předčištění
  • terciárního stupně čištění.

V části mechanického předčištění bylo doplněno rotační bubnové síto za účelem odstranění drobnější frakce nežádoucích pevných částic.

Terciární stupeň byl vybudován za stávající dosazovací nádrží. Jeho první část je mikrofiltrační jednotka, která zaručuje uniformní kvalitu OV natékající na ozonizaci. Ozonizace, druhá část terciárního stupně, vyrábí pomocí korónového výboje plynný ozon, jenž následně dávkuje do čištěné OV. V té po nadávkování dochází k silné oxidační reakci rozbíjející molekuly mikropolutantů (léčiv, farmak, hormonů, jejich metabolitů apod.). Po dávkování ozonu je voda vedena do vymíracích nádrží, kde se odvětrá zbylý ozon, a pokračuje na filtry s granulovaným aktivním uhlím (GAU). GAU zachycuje zbylé organické mikropolutanty a tento proces se nazývá sorpce. Na výstupu z filtrů s GAU bude voda zabezpečena stávajícím hygienickým zařízením. Odtok z terciárního čištění ČOV FTN je díky výše uvedeným technologiím zbaven minimálně 90 % nežádoucích mikropolutantů.

Základní hydrotechnické údaje


Norské fondy: Jejich prostřednictvím poskytují tři nečlenské státy EU a zároveň členské státy EHP – Norsko, Island a Lichtenštejnsko – finanční podporu na společensky prospěšné projekty zemím střední, východní a jižní Evropy, které patří mezi nové členské země EU. Hlavním posláním Fondů EHP a Norska je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce. Sdílení a výměna zkušeností a kompetencí mezi dárci a příjemci je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU.

Vaše FTN

 
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.