Žádost o informace

je možné získat prostřednictvím tiskového mluvčího FTN

 • Písemně
  dopisem odeslaném jako běžná poštovní zásilka na adresu Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4-Krč, 140 59
 • Elektronickou poštou
  (i bez elektronického podpisu) e-mailem zaslaným na adresu: info@ftn.cz
 • Osobně
  lze podněty doručit v pracovní dny v době 9:00-15:00 hod. do kanceláře tiskového mluvčího na pavilonu D

Je-li žádost neúplná, tj.

 1. není-li z podání zřejmé, že je určeno FTN a kdo jej činí nebo
 2. neobsahuje-li žádost podaná prostřednictvím elektronické pošty příslušnou identifikaci žadatele, je žádost bez dalšího odložena.

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti FTN, žádost se odloží a tato (řádně zdůvodněná) skutečnost je sdělena (stejným způsobem, jakým žádost podal) žadateli. Rozhodnutí se v tomto případě nevydává.

Je-li žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, je žadatel do 7 dnů od podání žádosti (stejným způsobem, jakým žádost podal) vyzván k upřesnění žádosti.

Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, vydá ředitel FTN rozhodnutí o neposkytnutí informace.
Týká-li se žádost již zveřejněných informací, je žadatel do 7 dnů od obdržení žádosti (stejným způsobem, jakým žádost podal) odkázán na zdroj těchto zveřejněných informací.

Jinak je požadovanou informaci nutno poskytnout do 15 dnů od přijetí podání (upřesnění žádosti), a to:

 • písemně
 • nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii
 • nebo na paměťových médiích.

Informace se neposkytují:

 • vztahující se k vnitřním nebo personálním předpisům
 • týkající se osobních údajů
 • označené v souladu s právními předpisy za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup
 • získané od osoby, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí
 • souvisí s probíhajícím trestním řízením
 • týkající se rozhodovací činnosti soudů
 • označené podle §17 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, za obchodní tajemství

O neposkytnutí informace vydá ředitel FTN rozhodnutí.


Opravné prostředky:
Proti rozhodnutí FTN o odmítnutí žádosti může žadatel podat k nadřízenému orgánu odvolání (rozklad) do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o jejím odmítnutí.

Rozklad proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může žadatel podat buď písemně nebo ústně do protokolu ředitele FTN.

Z rozkladu musí být zřejmé, kdo jej podává, kterého rozhodnutí se týká a co se navrhuje. Pokud některou z těchto náležitostí písemně podaný rozklad neobsahuje, vyzve FTN žadatele, aby rozklad ve stanovené lhůtě doplnil. Do té doby se řízení o rozkladu přeruší a lhůta pro vydání rozhodnutí o rozkladu neběží.

Rozklad přijímá a eviduje sekretariát ředitele.

Za den doručení odvolání se považuje den, ve kterém byl FTN rozklad doručen.

Odvolání (rozklad) proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti FTN předloží spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.