Aktuality

Setkání nemocničních ombudsmanů – Želiv 2023. Setkání nemocničních ombudsmanů ve zdravotnictví ve dnech 8. 11. – 10. 11. 2023 se konalo v krásném prostředí Kláštera Želiv a programu se zúčastnilo 70 účastníků z České republiky, Polska a Slovenska. Konferenci pořádala AOZ ČR a Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina a jednalo se o doposud největší mezinárodní akci tohoto druhu v České republice.


O tom, co a jak, dělá nemocniční ombudsman vyprávěla JUDr. Vladimíra Dvořáková, členka asociace a nemocniční ombudsmanka Fakultní nemocnice Motol v Praze, v pořadu České televize Sama doma, dne 26.9.2023.

Zdroj: Česká televize, Sama doma


Základní úkoly nemocničních ombudsmanů a Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR shrnuje její předseda Petr Ballek v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s názvem Světový den bezpečí pacientů, který proběhl 17.9.2023.

„Hlavním úkolem nemocničního ombudsmana a ombudsmanů ve zdravotnictví je především chránit práva pacientů a zdravotníků, ale také nastavit prostředí oboustranné důvěry, korektního chování a vzájemné úcty. A tím smysl a udržitelnost celého zdravotnického systému.“

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR


Metodický pokyn k vyřizování stížností podle části osmé zákona o zdravotních službách s využitím institutu nemocničního ombudsmana

Ministerstvo zdravotnictví vydává tento metodický pokyn, kterým reaguje na současnou praxi zřizování funkcí ombudsmanů u poskytovatelů zdravotní péče poskytujících lůžkovou péči. Cílem je poskytovatelům pomoci nastavit jednotný, a hlavně efektivní postup vyřizování stížností a zvýšit porozumění mezi pacienty a zdravotníky. Přílohou metodického pokynu je excelovská tabulka, kterou je možné použít k evidování stížností. Jednotlivé její sloupce a listy jsou provázány a naformátovány tak, aby se s ní pracovalo co nejlépe.

Více informací na webu MZ.


MEMORANDUM o spolupráci

Národní asociace pacientských organizací, z.s. „NAPO”, zastoupená Ing. Mgr. Robertem Hejzákem, M.A., předsedou spolku a Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR, z.s. „AOZ ČR” zastoupená předsedou Petrem Ballkem uzavřely 16. června 2023 memorandum o vzájemné spolupráci.

Cílem spolupráce jsou kroky směřující ke zlepšování pacientského prostředí, zejména v následujících oblastech:

  • spolupráce se záměrem poskytovat zpětnou vazbu od pacientů sdružených v pacientských organizacích a reagovat na jejich podněty, pomáhat řešit problémy, s kterými se pacienti setkávají u poskytovatelů zdravotní péče s cílem zlepšit kvalitu poskytované zdravotní péče;
  • vzdělávací aktivity zejména v oblasti zdravotní gramotnosti a osvětová činnost cílená na práva pacientů, a zároveň i práva zdravotníků;
  • výměna zkušeností a dobré praxe mezi smluvními stranami;
  • podpora společných projektů zaměřených mimo jiné na vytváření takového prostředí ve zdravotnických zařízeních, které je v souladu s principem péče orientované na člověka a motivované snahou o rovnocenný vztah mezi pacientem a ošetřujícím zdravotnickým personálem.
  • nastavit prostředí oboustranné důvěry, korektního chování a vzájemné úcty mezi pacienty a zdravotníky.

Strany prohlašují, že budou vyvíjet činnost za účelem naplnění tohoto Memoranda, a to v rámci setkávání na pracovní úrovni, spoluorganizování vzdělávacích akcí a dalších aktivit podporujících naplnění cílů tohoto memoranda.

NAPO je dobrovolným svazem pacientských organizací, jehož účelem jsou advokační činnosti k prosazování kolektivních zájmů pacientů a jejich účasti na rozhodovacích procesech v oblasti zdravotních a návazných politik v Česku. NAPO při své práci zajišťuje osvětu, vzdělávání a posilování povědomí laické i odborné veřejnosti o potřebách pacientů a podporuje koncepční přístup k prevenci a léčbě onemocněné. Asociace rovněž poskytuje podporu svým členům při budování kapacit pacientských organizací, zajištění otevřeného fóra v oblasti zdravotních politik, péče o pacienta a sdílení příkladů osvědčené praxe s cílem posílit hlas pacienta a pacientských organizací ve zdravotnictví. NAPO podporuje vědecký i klinický výzkum, zapojování pacientů do něj a zajišťuje rozšiřování informací o jeho výsledcích mezi pacienty, odbornou i laickou veřejností. NAPO prohlašuje, že jeho členové jsou zavázáni ve své činnosti dodržovat Etický kodex člena Národní asociace pacientských organizací, z.s., jehož aktuální verze je umístěna na webových stránkách NAPO.


V případě Vašeho zájmu o tyto akce se můžete více informovat na emailu:
Petr Ballek
předseda asociace
petr.ballek@hospital-bn.cz

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.