Poradna pro cévní onemocnění mozku

Cévní mozková příhoda (CMP)

představuje v ČR, stejně jako v ostatních vyspělých zemích, jednu z předních příčin úmrtí a první nejčastější příčinu invalidity. CMP se může vyskytnout v jakémkoli období života, nicméně její riziko výrazně narůstá s věkem. Se stárnutím populace tak roste potřeba účinné léčby a prevence tohoto závažného onemocnění. Rozvoj medicíny přináší stále účinnější léčebné možnosti. Jejich použití je však spojeno s rizikem závažných komplikací a vysokými náklady, proto je většinou tato léčba vázána na specializovaná centra pro léčbu CMP.

V ČR existuje síť primárních (Iktových) a sekundárních (Komplexních cerebrovaskulárních) center. Byla zřízena pod vedením Ministerstva zdravotnictví (MZ) ČR s cílem zajistit co nejširšímu okruhu pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou léčbu na úrovni současných medicínských poznatků.
Základem každého iktového centra jsou lůžka jednotky intenzivní péče (iktové jednotky), kde je poskytována léčba pacientům v prvních hodinách a dnech probíhající CMP. V akutní fázi CMP je rozhodující včasná diagnostika a léčba, protože s každou minout trvání příznaků se snižuje šance na zvrat ve vývoji mozkového infarktu a dobrý výsledný stav. V takové situaci je veškeré potřebné vybavení nemocnice přednostně využíváno pro tyto případy. U indikovaných případů ischemické CMP je standardní léčbou poskytovanou na iktových jednotkách systémová trombolýza.

Pouze menší část pacientů je na základě výsledků vyšetření určena k endovaskulární (katetrizační) léčbě, nebo operační (neurochirurgické) léčbě, která je pak poskytována v Komplexních cerebrovaskulárních centrech.

Po stabilizaci akutního stavu, jsou nemocní z JIP předáváni na lůžka neurologického oddělení, kde pokračují v intenzivní rehabilitační léčbě, vyšetřování příčin a nastavení preventivní léčby, která má zabránit opakování CMP. Rehabilitace probíhá za účasti fyzioterapeutů, logopedů a ergoterapeutů. Pacienti s významnějšími následky CMP, pokračují v další léčbě na akutním rehabilitačním oddělení, případně na lůžkách následné rehabilitace. Ústavní a lázeňská léčba je pak zpravidla následována systematickou ambulantní rehabilitací a rekondičními pobyty. Zde se spolu setkávají lidé s nejrůznějšími dlouhodobými následky CMP a i několik let po proběhlé příhodě pracují na dalším začleňování do běžného života za pomoci profesionálů.


Iktové centrum Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN)

FTN je na základě akreditace MZČR součástí sítě iktových center. Je primární spádovou oblastí pro Prahu 11, 12, část Prahy 4 a 8, což představuje zhruba 250 tisíc obyvatel. Ročně Iktové centrum FTN přijímá téměř 600 případů s diagnózou akutní CMP.

Neurologická klinika (pavilon B2) disponuje osmi lůžky iktové jednotky na jednotce intenzivní péče (JIP) a padesáti standardními lůžky. Po odeznění akutní fáze CMP jsou pacienti s těžším postižením předáváni na lůžka akutní rehabilitace (pavilon A2) a následné rehabilitace (pavilon A2) FTN, pacienti s lehčím postižením jsou propuštěni a pokračují v rehabilitační léčbě ambulantně.

Základem iktového centra je tým specialistů, který tvoří zejména neurologové a sestry JIP, fyzioterapeuti, logopedi, ergoterapeuti a rehabilitační lékař. V případě potřeby jsou k dispozici další specialisté a moderní technické vybavení FTN (přístroje CT a MR, jícnová echokardiografie, Holterovské EKG monitorování, laboratoř spánkové apnoe, SPECT, Centrum klinické výživy a další). Důležitou součástí iktové jednotky je také neurosonologická laboratoř (pavilon B2), určená zejména k vyšetřování mozkových tepen a srdečních zkratů, které mohou být příčinou CMP.

Po propuštění jsou pacienti v případě potřeby dále sledováni v poradně pro cévní onemocnění mozku (pavilon B2) a v Centru kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN (pavilon G6). Zde jsou řešeny dlouhodobé následky CMP a problematika sekundární prevence.

Pacienty určené k neurochirurgické, nebo endovaskulární (katetrizační) léčbě řešíme zpravidla ve spolupráci s Komplexním cerebrovaskulárním centrem ÚVN Střešovice.

Indikátory kvality IC (.pdf)

Certifikát ESO (.pdf)


Vedoucí lékař: MUDr. David Hlinovský
Lékař: MUDr. Jiří Táborský
MUDr. Veronika Čakrtová
Sestra: Anna Zahorčáková
Objednání a informace: tel.: 261 082 580
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.