Nahlížení do zdravotnické dokumentace pacienta při hospitalizaci (ambulantním ošetření a vyšetření)

  1. Pacient, osoba pověřená požádá přednostu/primáře, případně ošetřujícího či službukonajícího lékaře o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace.
  2. Prokáže svoji totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem obsahujícím fotografii, příslušnost ke správnímu orgánu nebo instituci nebo předloží písemné pověření (není nutné v případě, že umožňuje nahlížení ošetřující lékař).
  3. Při nahlížení do dokumentace nesmí být umožněno získat informace o třetích osobách.
  4. Pacient má právo na úplnou dokumentaci, v dohodnutém čase.
  5. Jestliže jsou ve zdravotnické dokumentaci vedené o nezletilém pacientovi zaznamenány takové údaje o jeho zákonném zástupci, pěstounovi nebo jiné pečující osobě, o kterých se zdravotnický pracovník dozvěděl při poskytování zdravotních služeb a z nichž lze vyvodit podezření na zneužívání nebo týrání pacienta nebo ohrožování jeho zdravého vývoje, může poskytovatel omezit zpřístupnění zdravotnické dokumentace tomuto zákonnému zástupci, popřípadě oběma zákonným zástupcům, pěstounovi nebo jiné pečující osobě, pokud uzná, že toto omezení je v zájmu pacienta. Přístup do zdravotnické dokumentace lze omezit pouze ve vztahu k údajům, z nichž vyplývají skutečnosti uvedené ve větě první. Obdobně se postupuje, má-li zdravotnický pracovník podezření na zneužívání nebo týrání pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, nebo jiného pacienta, který není nezletilým pacientem nebo pacientem zbaveným způsobilosti k právním úkonům.
  6. FTN je povinna zajistit, aby se oprávněná osoba nedověděla informace o třetích osobách.
  7. Nahlížení do zdravotnické dokumentace je umožněno přímo v prostorách kliniky/oddělení, vždy za přítomnosti určeného pracovníka kliniky/oddělení.
  8. Termín splnění žádosti do druhého dne po jejím sdělení pacientem.
  9. V případě, že je zdravotnická dokumentace vedena v elektronické podobě, má pacient nebo jiná osoba oprávněná k nahlížení, nahlížet dálkovým přístupem nebo na pořízení její kopie na technickém nosiči dat, který si určí, nebráni-li tomu technické možnosti oddělení/kliniky.
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.