Historie kliniky

Historie plicního oddělení v Masarykových domovech a Thomayerově nemocnici

Oddělení ftiseologické vzniklo v tehdejších Masarykových domovech jako pobočka Ftiseologického oddělení Nemocnice na Bulovce 12. 12. 1947. Prvním primářem byl jmenován MUDr. Antonín Prošek, CSc, který v této funkci setrval až do roku 1974 a přechodně také vykonával funkci náměstka pro léčebnou péči a byl také odborným poradcem pro ftiseologii pro Zdravotní odbor ÚNV hl.m. Prahy. Ve funkci jej pak vystřídal MUDr. Oskar Boleček, který již před válkou pracoval v Masarykových domovech a 6. 2. 1945 byl zatčen Gestapem a deportován do Terezína. Po válce pracoval v Ústavu radiační onkologie na Bulovce a až v roce 1974 nastoupil zpět do Thomayerovy nemocnice na post primáře Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí (OTRN). Funkci primáře pak vykonával až do odchodu do starobního důchodu v roce 1982.

Nedlouho, ani ne po dobu celého roku, byl v čele OTRN Thomayerovy nemocnice MUDr. Jiří Toušek, CSc., který nastoupil do funkce 1. 4. 1982. Jeho působení v Thomayerově nemocnici bylo ukončeno 19. 5. 1983, a to smrtí v mladém věku 53 let. Krátce pak vykonával funkci primáře MUDr. Josef Valchář, a to do 1. 11. 1984, kdy nastoupil na post primáře doc. MUDr. Jiří Dolenský, CSc, jenž byl odvolán necelý rok po Sametové revoluci, 31. 10. 1990. Primářem OTRN pak byl jmenován MUDr. Kamil Krofta, který byl jedním z nejvýraznějších postav v čele OTRN FTNsP spolu s panem doktorem Proškem, který plicní oddělení v tehdejších Masarykových domovech zakládal. Pan doktor Krofta pak vedl oddělení až do roku 2002, kdy byl vystřídán ve funkci MUDr. Janem Chlumským, Ph.D, který pak předal 1. 10. 2005 funkci do rukou MUDr. Martiny Vašákové po sestěhování obou částí Pneumologické kliniky, části Krčské a Prosečnické.

Od svého vzniku Ftiseologické oddělení a pozdější OTRN zažilo několik přesunů. Nejprve bylo umístěno v prostorech pavilonu B4, kde mělo část plicní vedenou panem doktorem Proškem a část hrudní chirurgie vedenou MUDr. Viktorem Hoppem, a to až do roku 1959, kdy byl pavilon B4 uvolněn a rekonstruován pro chirurgické oddělení. Plicní oddělení bylo již bez chirurgické části přestěhováno na pavilon G1, kde byla do té doby dětská tuberkulózní léčebna a zde zůstalo oddělení doposud. Ne vždy však lůžkové oddělení využívalo obě patra pavilonu G1, na přelomu tisíciletí byla v 1. patře pavilonu G1 umístěna II. interna a posléze pak oddělení septické chirurgie, plicní lůžka tím byla blokována.

K výraznému rozšíření plicních lůžek došlo v roce 1999, kdy byl v říjnu připojen k FTN bývalý Odborný léčebný ústav TRN (OLÚ TRN) Prosečnice a spolu s OTRN v Krči vznikl pak celek Ústav pro léčbu TRN (ÚL TRN), který měl jeden primariát v Krči a druhý primariát v Prosečnici, vedený od 1. 1. 2000 MUDr. Martinou Vašákovou. Ředitelkou celého ÚL TRN byla od 1. 12. 1999 jmenována MUDr. Václava Bártů. Krčská část měla v době vzniku ÚL TRN 104 akutních plicních lůžek a prosečnická část 40 akutních lůžek a 137 lůžek následných, typu OLÚ. Vzniklo tím vůbec největší plicní oddělení v České republice s celkovým počtem lůžek 281. 1. 1. 2003 pak vznikla na půdě ÚL TRN Pneumologická klinika 1. LF UK FTNsP a MUDr. Václava Bártů byla pověřena vedením této kliniky. V témž roce pak došlo k převzetí pacientů a spádové oblasti Plicní kliniky na Veleslavíně po jejím zrušení výnosem MZČR. Z důvodů ekonomických a technických byla k 1. 10. 2005 provedena redukce lůžek Pneumologické kliniky a zahájeno sestěhovávání obou primariátů přesunem akutních lůžek z Prosečnice do Krče a ponecháním pouze následných lůžek v Prosečnici. Stěhování a sloučení pak bylo ukončeno 16. 4. 2007, kdy se na pavilon K v Krči přesunulo Oddělení tuberkulózy a Jednotka pro léčbu multirezistentní tuberkulózy.

Po roce po sestěhování klinik, 1. 8. 2008 došlo ke změně ve vedení kliniky došlo. Přednostou Pneumologické kliniky 1. LF UK FTNsP byl jmenován prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc, primářkou kliniky zůstala doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

K poslední personální změně došlo 1. 2. 2016, kdy na post přednostky kliniky byla jmenována prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., a primářem byl jmenován MUDr. Luděk Stehlík.


Současný stav a přehled činnosti Pneumologické kliniky

V současné době je Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN největším fakultním pneumologickým pracovištěm v ČR. V oblasti spádové, regionální péče poskytuje ucelenou péči o plicní pacienty ze spádové oblasti, nadregionálně pak soustřeďuje pacienty s bronchiální obstrukcí a těžkým průběhem astma bronchiale, zánětlivými onemocněními dýchacího ústrojí, nemocné s tuberkulózou včetně multirezistentních forem, nemocemi pohrudnice, plicními tumory a intersticiálními plicními procesy. Dále se zabývá i problematikou alergologie a klinické imunologie. Ambulance kliniky poskytují odbornou péči jednak terénním pacientům a jednak konziliární a  superkonziliární činnost pro lůžková a ambulantní zařízení. Klinika je sídlem několika center specializované léčby: Centra pro diagnostiku a léčbu intersticiálních plicních procesů, Jednotky pro léčbu multirezistentní tuberkulózy, Centra pro biologickou léčbu bronchogenního karcinomu, Centra pro závislé na tabáku, Centra obtížně léčitelného astmatu a Centra pro léčbu deficitu alfa-1-antitrypsinu.

Naše pracoviště zajišťuje ve spolupráci s Onkologickou klinikou 1. LF UK a FTN a Klinikou hrudní chirurgie 3. LF UK a FTN komplexní onkologickou péči o pacienty s bronchogenním karcinomem. Jsme jedním z center biologické léčby bronchogenního karcinomu v České republice. Máme v současné době dva pneumoonkology a další lékař se připravuje na specializaci v oboru klinická onkologie.

Součástí naší kliniky je i laboratoř pro komplexní funkční vyšetření respiračního systému, které je nejlépe a nejkomplexněji vybavené oddělení funkční diagnostiky v celé ČR a je vzorovým a výukovým centrem pro funkční diagnostiku v ČR.

V roce 2006 byla otevřena velmi vyhledávaná ambulance pro odvykání kouření. Nově jsme v tomto roce otevřeli Spánkovou laboratoř a od 1. 1. 2009 zahájila svou činnost Jednotka intenzivní péče s 5 lůžky.

Bronchoskopické pracoviště kliniky se od roku 2006 významně rozšířilo a dovybavilo nejmodernější přístrojovou technikou, takže jsou zde prováděny veškeré diagnostické a terapeutické bronchoskopické výkony, a to v lokální i celkové anestezii, včetně laserové dezobturace bronchů a endobronchiálního ultrazvuku. V roce 2009 jsme rozšířili spektrum bronchoskopických invazivních výkonů o aplikaci stentů. Každoročně je na naší klinice provedeno více než 2000 bronchoskopií. Pracoviště poskytuje také jako jediné v Praze nepřetržitou 24-hodinovou bronchoskopickou službu, zajištěnou pneumologem-bronchoskopistou, pro všechna pracoviště Thomayerovy nemocnice a pro IKEM. Tímto významně pomáhá hlavně oborům s intenzivní péčí o pacienta a operačním oborům.

Pneumologická klinika úzce spolupracuje s Klinikou hrudní chirurgie 3. LF UK a FTN a Radiodiagnostickým oddělením, při indikaci diagnostických a léčebných operačních výkonů a radiodiagnostických intervencí v oblasti hrudníku.

Spádová oblast Pneumologické kliniky: Praha 3, 4, 6, 11, 12.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.