Příjem, překlad a propuštění z nemocnice

Příjem

 • Vaše přijetí/přijetí opatrované osoby/dítěte na lůžkové oddělení provádí lékař určený primářem oddělení nebo lékař konající pohotovostní zdravotnickou službu.
 • Není-li možný Váš příjem na oddělení pro nedostatek místa, zajistí přijímající lékař telefonicky nebo jiným způsobem hospitalizaci na jiném oddělení stejné odbornosti/jiné odbornosti či v jiném zdravotnickém zařízení.
 • Při příjmu jste vyšetřen/a lékařem, který určí potřebná vyšetření a plán léčebné péče, který jste povinen/povinna dodržovat. Lékařem jste také informován/a o přijetí k hospitalizaci (Informovaný souhlas s hospitalizací) a dalším plánovaném postupu. V případě plánovaného invazivního výkonu/ vyšetření zajišťuje také Informovaný souhlas s konkrétním výkonem. Potvrzení pracovní neschopnosti Vám vystaví přijímající lékař. Věnujte všem poskytnutým informacím náležitou pozornost.
 • Přijímající sestrou jste následně uložen/a na lůžko. Sestra Vás seznámí s tímto Vnitřním řádem a provozem oddělení. Vyplní s Vámi všechny potřebné dokumenty, umožní Vám uložit osobní věci a informuje Vás o úschově cenných věcí. Místem určeným k odkládání finanční hotovosti, cenných věcí a osobních věcí větší hodnoty je trezor (úschova) kliniky/oddělení, kde jste hospitalizován/a. Doporučujeme Vám proto neuchovávat během hospitalizace finanční hotovost, cenné věci (např. prsteny, přívěsky, valuty, vkladní knížky, apod.) a jiné osobní věci větší hodnoty (např. fotoaparáty, kamery nebo CD přehrávač) při sobě. Je zakázáno vnášet do nemocnice zbraně. Při zjištění střelné zbraně bude přivolána Policie ČR. V případě, že si přinesete léčivé přípravky, potravinové doplňky, jste povinen to oznámit zdravotnickému personálu a poradit se o jejich užívání po dobu hospitalizace. Vnesené přípravky Vám mohou být odebrány a uschovány mimo dosah. Lékař vyhodnotí užívání vneseného léčivého přípravku, a pokud ho shledá jako velmi rizikové, o čemž Vás bude informovat, a přesto vnesené přípravky do úschovy neodevzdáte, může být postupováno jako při nedodržování navrženého individuálního léčebného postupu (možnost ukončení péče o pacienta). Případné požívání vnesených potravin je toto třeba konzultovat s nutričními terapeuty, kteří jsou dostupní na každém oddělení. Doporučuje se po dobu hospitalizace potraviny na oddělení/kliniku nevnášet.

Překlad a propuštění

 • V průběhu hospitalizace můžete být přeložen/a na jiné oddělení, do jiného zdravotnického či sociálního zařízení, a to z důvodu:
  • změny Vašeho klinického stavu, vyžadující změnu typu léčby (resuscitační, intenzivní, standardní, rehabilitační, lázeňská, následná péče, aj.), nutnosti provedení vyšetření či výkonu, který na stávajícím místě hospitalizace není možné provést,
  • ze sociálních důvodů,
  • na Vaši žádost/ žádost zákonného zástupce.
 • O nutnosti překladu jste náležitě informován/a.
 • Z lůžkového oddělení jste propuštěn/a:
  • po skončení léčebného/vyšetřovacího procesu,
  • na vlastní žádost nebo žádost zákonného zástupce.
  • při nedodržování navrženého individuálního léčebného postupu.
 • O propuštění jste náležitě informován/a. V případě nutnosti zajištění sociální péče, na základě indikace lékaře kontaktuje lékař/sestra sociálního pracovníka Fakultní Thomayerovy nemocnice.
 • Při propuštění obdržíte propouštěcí zprávu, eventuálně předběžnou propouštěcí zprávu, dále recepty (případně nezbytné léky na 3 dny po propuštění).
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.