Hospitalizace

Po dobu pobytu o Vás pečuje tým zdravotnických pracovníků, vedených ošetřujícím lékařem, který určuje vyšetřovací a léčebný postup. Je Vám doporučeno dbát následujících rad a pokynů:

 • Při přijetí na oddělení, budete pro svoji ochranu po dobu pobytu označen/a identifikačním náramkem.
 • V průběhu lékařských a ošetřovatelských vizit může být narušeno Vaše právo na ochranu soukromí vztahující se na informace o mém zdravotním stavu.
 • Při poskytování zdravotní péče ve FTN jste povinen/na dodržovat léčebný režim, řídit se tímto Vnitřním řádem, uhradit cenu služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, pravdivě informovat ošetřující personál o svém zdravotním stavu, dosavadní léčbě a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotní péče.
 • Ve Fakultní Thomayerově nemocnici funguje Centrum podpůrné péče, které poskytuje psychosociální podporu pacientům, prostřednictvím např. dobrovolníků, canisterapeutů, profesionálních herních terapeutů, apod. Rovněž je možné využít službu duchovní péče prostřednictvím zástupců církve. Tyto služby jsou poskytovány zdarma a můžete o ně sám/sama požádat, přijmout je nebo odmítnout.
 • V průběhu hospitalizace je zakázáno požívat alkohol, drogy a v odůvodněných případech jste povinen/na absolvovat vyšetření za účelem prokázání, zda nejste pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 • Kouření je v nemocnici zakázáno.
 • V prostorách FTN je zakázáno pořizovat záznamy (audiovizuální, akustické či obrazové) či fotodokumentaci, identifikující jiné fyzické osoby, vč. zdravotnických pracovníků, bez jejich výslovného souhlasu. V případě porušení tohoto zákazu a způsobení újmy těmto fyzickým osobám, které byly na pořízených záznamech zobrazeny bez svého souhlasu, budete povinen/na jim tuto újmu nahradit.
 • V průběhu hospitalizace jste povinen/a udržovat čistotu a pořádek.
 • Šetřete nemocniční zařízení a inventář. Pokud způsobíte škodu, budete požádáni o její úhradu.
 • Používání elektrických spotřebičů (rádio, magnetofon,…), s výjimkou elektrických holicích strojků, musí povolit staniční sestra oddělení.
 • V případě vzniku požáru nebo jiné nepředvídané situaci zachovejte klid a řiďte se pokyny zaměstnanců.
 • Pokud máte smyslové nebo tělesné postižení, které vyžaduje přítomnost psa se speciálním výcvikem (vodícího nebo asistenčního), můžete jej mít za určitých podmínek u sebe. Bližší informace Vám poskytne staniční sestra oddělení/kliniky.
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.