Hospitalizace

Po dobu pobytu o pacienta pečuje tým zdravotnických pracovníků, vedených ošetřujícím lékařem, který určuje vyšetřovací a léčebný postup.

Práva a povinnosti pacienta:

 • Při přijetí na oddělení, bude pacient pro svoji ochranu po dobu pobytu označen identifikačním náramkem.
 • Při vizitě nebo vyšetřeních na pokoji má pacient právo požadovat nepřítomnost dalších osob v rámci práva na soukromí. Na vícelůžkových pokojích mohou být prováděny vizity při současné přítomnosti dalšího pacienta, ale vždy má pacient právo požadovat nepřítomnost dalších osob v rámci práva na soukromí.
 • Při poskytování zdravotní péče ve FTN je pacient povinen dodržovat léčebný režim, řídit se tímto Vnitřním řádem, uhradit cenu služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, pravdivě informovat ošetřující personál o svém zdravotním stavu, dosavadní léčbě a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotní péče.
 • Ve FTN funguje Centrum podpůrné péče, které poskytuje psychosociální podporu pacientům, prostřednictvím např. dobrovolníků, canisterapeutů, profesionálních herních terapeutů apod. Tyto služby jsou poskytovány zdarma a může o ně pacient sám požádat, přijmout je nebo odmítnout.
 • V průběhu hospitalizace je zakázáno požívat alkohol, omamné látky a v odůvodněných případech je pacient povinen absolvovat vyšetření za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 • Platí zákaz kouření v areálu FTN, budovách zdravotnického zařízení a zákaz používání mobilních telefonů v blízkosti některých přístrojů či provozů. Při telefonování je nutno brát ohled na ostatní pacienty.
 • Je zakázáno pořizovat v prostorách FTN nahrávky (zvukové, obrazové) bez výslovného souhlasu zúčastněných osob, pokud by bylo možné použitím nahrávek zasáhnout do práv
  na ochranu osobnosti zúčastněných osob. Pokud by nahrávka obsahovala projevy osobní povahy a mohla tak zasáhnout do práv na ochranu osobnosti zúčastněných osob, není svolení třeba, jen pokud se podobizna nebo zvukový záznam pořídí nebo použije k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob, při zhodnocení nezbytnosti pořízení takové nahrávky a v souladu s principem proporcionality, tedy poměření práva na ochranu osobnosti s jiným subjektivním soukromým právem.
 • V průběhu hospitalizace je pacient povinen udržovat čistotu a pořádek.
 • Pacient během svého pobytu nepoškozuje nemocniční zařízení a inventář, a pokud způsobí škodu, bude vyzván k její úhradě.
 • V případě vzniku požáru nebo jiné nepředvídané situaci je nutno zachovat klid a řídit se pokyny zaměstnanců.
 • Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá asistenčního psa nebo vodícího psa, má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa ve FTN za podmínek, které poskytne staniční sestra oddělení/kliniky.
 • Při poskytování zdravotní péče ve FTN je pacient povinen dodržovat Vnitřní řád. Nedodržování a porušení Vnitřního řádu může být důvodem k ukončení hospitalizace s výjimkou neodkladné péče.
 • Pacient je povinen dodržovat zásady slušného chování ke všem zdravotnickým pracovníkům
  i dalším zaměstnancům FTN a řídit se jejich pokyny. Pacient je povinen dodržovat zásady slušného chování ve vztahu ke spolupacientům a respektovat jejich soukromí, Každý pacient je povinen neprodleně informovat službu konajícího zdravotnického pracovníka o závažné změně zdravotního stavu, nebo jakékoli mimořádné události, ke které došlo, pokud je svědkem takové události.
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.