Zdravotně sociální oddělení

Sociální práce ve zdravotnictví je oblastí, kde se péče zdravotní prolíná s péčí sociální a je nezbytnou součástí léčebného a ošetřovatelského procesu. Ke komplexnosti léčby tedy nevyhnutelně patří i pomoc při řešení sociálních problémů pacienta v případech, kdy toho není schopen sám, rodina tuto péči poskytnou nemůže, nechce, nebo pokud pacient rodinu nemá.

Zdravotně sociální pracovník se řídí v procesu sociální práce nejnovějšími metodami a používá nejnovější pracovní postupy při řešení problémové sociální situace včetně přístupu k pacientovi. Při své činnosti dodržuje základní etické principy, respektuje základní lidská práva pacientů, obecně závazné právní normy a v souladu s respektováním základních lidských práv a svobod. K tomu přináležející odpovědnosti – respektuje rozhodnutí pacienta. Zdravotně sociální pracovník zabezpečuje zdravotně sociální péči pacientům s širokou specifickou problematikou s ohledem na jeho zdravotní stav a s užitím informací získaných ze zdravotnické dokumentace. Podle závažnosti a komplikovanosti problematiky sociální pracovník společně s pacientem stanovuje priority, postupy a cíle sociálního procesu. Sociální pracovník spolupracuje úzce s multidisciplinárním týmem, zapojuje do procesu sociální práce pacientovu rodinu, opatrovníky, osoby blízké a Dobrovolnické centrum.

Zdravotně sociální práce je zaměřena na individuální přístup k pacientovi. Motivuje pacienty k řešení vlastních problémů. Napomáhá k zabezpečení a uspokojení jejich biologických, psychických a sociálních potřeb. Napomáhá účelnému využití materiálních a finančních prostředků služeb sociální péče. Přispívá k prevenci patologicko-sociálních jevů.


Odborné sociální poradenství v Thomayerově nemocnici

Prioritou v poskytování odborného sociálního poradenství je snaha pomoci zorientovat se klientům a rodinným příslušníkům v konkrétním problému, nabídnout jim účinné řešení jejich situace

 • Poskytneme pacientům potřebné informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace.
 • Poskytneme informace o možnostech výběru druhu sociálních a zdravotních služeb podle potřeb klienta.
 • Poskytneme informace o formách pomoci, například dávky sociální péče, dávky v hmotné nouzi.

Služba je poskytována zdravotně sociálním pracovníkem:

 • na pavilonu B5, 2. patro, paní Karolína Egriová

Dodržujeme principy poradenství:

 • bezplatnost, individualizaci, objektivitu, diskrétnost

Pacienti, kterým je pomoc poskytována, jsou nejčastěji osoby neschopné řešit své problémy z důvodu:

 • věku (ohroženou skupinou jsou hlavně senioři, děti)
 • osamělost
 • dlouhodobě nebo nevyléčitelně nemocný
 • tělesný handicap (pohybový, smyslový, mentální, aj.)
 • psychická choroba
 • demence
 • závislosti (alkohol, drogy, hry aj.)
 • nezajištěné bydlení (osoby bez přístřeší)
 • hmotná nouze

Činnosti zdravotně sociálního pracovníka

 • provádí sociálně právní poradenství, koordinuje a usměrňuje odbornou činnost, monitoruje a vyhodnocuje potřeby pacienta,
 • řeší sociálně právní a sociálně zdravotní problémy pacienta aplikací odborných metod sociální práce,
 • jedná v zájmu pacientů s jinými odborníky, správními orgány, soudy a dalšími institucemi,
 • spolupracuje se státními i nestátními institucemi a zastupitelskými úřady
 • Preventivně vyhledáváním rizikem sociálně ohrožené pacientz především seniory  u kterých provádí zdravotně sociální scrrening,
 • zajišťuje propouštěným pacientům služby sociální péče – terénní – PS.., ambulantní, pobytové – Ošetřovatelská centra, Domy domácí péče, Domy pro seniory, Domy Se zvláštním režimem, azylové domy,
 • zajišťuje propouštěným pacientům další služby následné zdravotní péče - LDN, Hospic, rehabilitační ústavy, dětské domovy aj.,
 • zajišťuje propouštěným pacientů služby následné zdravotní  péče -  terénní - HOME CARE, Mobilní hospicové služby…,
 • zúčastňuje se primářských a ošetřovatelských vizit dle přání kliniky/ oddělení.

Poradenská činnost pro pacienty, rodinné příslušníky i širokou veřejnost zdravotně sociálního oddělení na Ošetřovatelské poliklinice:

Pečujete o své blízké se zdravotním, tělesným anebo duševním postižením?
Nevíte si rady?
Potřebujete pomoc?
Nevíte o jaké služby můžete požádat?
Máte zájem o služby sociální nebo zdravotní péče?

Rádi Vám poradíme při osobní návštěvě nebo telefonicky.

vedoucí oddělení:
Bc. Karolína Egriová
karolina.egriova@ftn.cz
tel.: 261 083 808
734 795 428

zástupkyně vedoucí oddělení:
Alexandra Fürstová
alexandra.furstova@ftn.cz
tel.: 261 082 327
734 236 413


Kontaktní osoby
pro jednotlivá oddělení:

ARK, Oční odd.,
Interní k. pav. A4 - st.A
Pneum. k. pav. K - infekční

Bc. Karolína Egriová
karolina.egriova@ftn.cz
tel.: 261 083 808
734 795 428
pavilon B5 - 2. patro

Gyn.-por. odd., dětské k. a odd.
Interní k. pav. B3, Urologie

Alexandra Fürstová
alexandra.furstova@ftn.cz
tel.: 261 082 327
734 236 413
pavilon G4 - přízemí

Onkologická k., ORL,
Pneum. k.

Bc. Tereza Velecká
tereza.velecka@ftn.cz
tel.: 261 083 812
733 157 766
pavilon F - přízemí

Interní k. pav. A4 - st.B/C/D
Bc. Pavlisová Adéla
adela.pavlisova@ftn.cz
736 674 831
pavilon G4 - přízemí

GaNP pav. A2 - st.B,
pav. B1 - st.D,
Neurol. odd. - st.A

Bc. Veronika Jarolínová
veronika.jarolinova@ftn.cz
tel.: 261 082 225
605 225 042
pavilon B5 - 2. patro

GaNP pav. A2 - st.A/C,
Neurol. odd. - st.C

Bc. Martina Filipi
martina.filipi@ftn.cz
tel.: 261 082 350
732 393 801
pavilon B5 - 2. patro

K. revm.-reh. - následná reh.,
akutní lůžka

Eva Pokorná, DiS.
eva.pokorna@ftn.cz
tel.: 261 083 408
730 187 897
pavilon B5 - 2. patro

Chir. k., K. hrudní chir.
Eliška Kabeláčová
eliska.kabelacova@ftn.cz
tel.: 261 083 220
732 393 785
pavilon G4 - přízemí


umístění:
pavilon B5


Mapa a doprava

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.