Tisková konference - 25.11.2010

Tisková konference k projektu “Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkologického centra Fakultní Thomayerovy nemocnice"

Program:

1030-1100 příchod novinářů
1100-1105 moderátor uvede Tiskovou konferenci, popíše její důvod, přiblíží program, představí hosty, kteří budou diskutovat
1105-1125 krátké proslovy:
 - MUDr. Karel Filip, CSc., MBA (ředitel FTNsP)
1125 slavnostní odhalení pamětní desky
1130-1145 individuální otázky a odpovědi
1145-1230 pohoštění, individuální rozhovory, prohlídky zařízení
1230 závěr

Významné mezníky a klíčová data projektu:

 • Projekt v celkové hodnotě 80 miliónů korun je financovaný z prostředků Integrovaného Operačního programu (43,52 mil Kč) a vlastních zdrojů  FTNsP.
 • Projekt je zaměřen na zvýšení úrovně standardu poskytované péče v oblasti radiační onkologie, klinické onkologie a radiologie.
 • V rámci projektu byl zakoupen lineární urychlovač pro radiační léčbu onkologických pacientů s verifikačním a plánovacím systémem , přístroj pro klinickou dozimetrii, skiagrafický digitální RTG přístroj, dva ultrazvukové přístroje a analyzátor močového sedimentu.
 • Pacientům FTNsP přístroje začaly sloužit na podzim 2010.

Komplexní onkologické centrum FTN:

 • Poskytovaná léčba ve Fakultní Thomayerově nemocnici je v rámci Komplexního onkologického centra stěžejně věnována péči o testikulární nádory všech morfologických skupin, zejména nádory varlat.
 • Další cílovou skupinou jsou karcinom prsu, karcinom rekta, karcinom prostaty, bronchogenní karcinom a jejich radikální ozařování.
 • Cíle a výstupy předkládaného projektu jsou v souladu a naplňují cíle oblasti intervence 3.2 a Integrovaného operačního programu (IOP), prioritní osy 3 IOP i cíle IOP, jsou v souladu se strategií rozvoje FTNsP, se Statutem celého Komplexního onkologického centra a s koncepcí rozvoje komplexních onkologických center a péče o onkologicky nemocné v ČR.
 • Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na celou cílovou skupinu.

Přístrojové vybavení pořízené v rámci projektu:

 • V rámci dotace ze strukturálních fondů Evropské unie došlo k rozšíření možností radioterapie ve Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou.
 • Zakoupení druhého lineárního urychlovače. Jedná se o model Artiste, výrobce Siemens. 160tilistový mnoholamelový kolimátor, který umožňuje velmi přesné vymezení cílového objemu a tím ozáření pouze skutečně postižené tkáně a maximálním šetřením okolních zdravých orgánů. Je možné získat jak projekci léčebného svazku do roviny (tzv. portálový snímek, podobný běžnému rtg vyšetření), tak prostorovou informaci pomocí technologie CBCT (cone-beam CT, tedy obdoba vyšetření na počítačovém tomografu) a to přímo během ozáření.
 • Zdokonalení verifikačního systému.Nová verze umožňuje lépe spravovat a organizovat stále rostoucí množství informací (textových a hlavně obrazových) než předchozí. Byl rozšířen i počet pracovních stanic verifikačního systému a tím se zlepší organizační návaznost pracoviště.
 • Nákup nového systému pro plánování léčby zářením. Pro stanovení dávkových distribucí je používán pokročilý a detailní výpočetní model s plným připojením ke stávajícímu systému.

Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkologického centra Fakultní Thomayerovy nemocnice“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Šance pro Váš rozvoj.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.