Vědecké projekty

Název projektu (a odkaz do CEP) Poskytovatel Označení grantu Doba řešení
Tvorba in vitro modelu pro studium poruch orgánové funkce ledvin následkem farmakoterapie AZV NU23-04-00045 2023-2026
Využití metody RT-QuIC pro zpřesnění diagnostiky neurodegenerativních onemocnění: Prospektivní a retrospektivní studie AZV NU23-06-00173 2023-2026
Genové a proteinové markery subtypů primárně plicního a mimoplicního malobuněčného neuroendokrinního karcinomu: Prognostické korelace onemocnění. AZV NU22-03-00130 2022-2025
Prognostické faktory ovlivňující výsledky léčby a mortalitu u pacientů s COVID-19, nové diagnostické metody, stávající a nové terapeutické možnosti COVID-19 AZV NU22-A-123 2022-2023
Homeostáza telomer od kolorektálního adenomu po metastatický nádor GAČR GA21-27902S 2021-2024
Homeostáza telomer jako potenciální biomarker rizika, prognózy a progrese u gynekologických nádorů AZV NU21-03-00145 2021-2024
Biomarkery endoteliálního poškození: diagnostický význam endoteliálních mikrovezikul, biomarkerů a mikroRNA u novorozenecké sepse AZV NU20-07-00109 2020-2023
Sledování parametrů plodnosti a stavu testikulární tkáně u pacientů s tumorem varlete v závislosti na jejich terapii AZV NU20-03-00309 2020-2023
Překrývání neurodegenerativních demencí a jejich klinickopatologické korelace: prospektivně-retrospektivní multicentrická studie AZV NV19-04-00090 2019-2022
Fekální mikrobiální transplantace u syndromu dráždivého tračníku: randomizovaná, dvojitě zaslepená studie s překříženým designem a využitím směsné střevní mikrobioty od zdravých dárců AZV NV19-01-00127 2019-2022
Identifikace diagnostických ukazatelů pro kolorektální karcinom na základě transkriptomických, metylomových a mikrobiomových profilací v procesu přechodu od adenoma ke karcinomu AZV NV18-03-00199 2018-2021
Neuroaktivně působící hormony v mozkomíšním moku a séru – využití pro časnou predikci Alzheimerovy nemoci AZV NV18-01-00399 2018-2021
Nové možností intravitální diagnostiky prionových chorob z periferních tkání a mozkomíšního moku AZV NV18-04-00179 2018-2021
„Dlouhodobé trendy sekundární prevence ICHS a predikce rizika ve vybraném vzorku české populace - česká část studie EURASPIRE V“ AZV 17-29520A 2017-2020
Potenciál xanthohumolu a beta hořkých kyselin pro léčbu nozokomiálních infekcí“ AZV 17-31765A 2017-2020
„Zkoumání získané chemorezistence pomocí profilovaní genů zahrnutých do opravy DNA u pacientů s rakovinou tlustého střeva“ AZV 17-30920A 2017-2020
Analýza efektivity prenatální diagnostiky vrozených vad a přežívání dětí narozených s vrozenou vadou v České republice v období 1994 – 2015“ AZV 17-29622A 2017-2020
Identifikace a porovnání miRNA signatur v plazmě a ve stolici pacientů s nádory tlustého střeva a konečníku metodou skevenování nové generace GAČR 17-16857S 2017-2019
Poškození endotelu u novorozenců: diagnostický význam biomarkerů a mikropartikulí u onemocnění ovlivňujících novorozeneckou mortalitu a morbiditu AZV 16-27800A 2016-2019
Trimaleolární zlomeniny hlezna - CT diagnostika zlomenin zadní hrany tibie, jejich CT klasifikace, operační léčba AZV 16-28458A 2016-2019
Dlouhodobé trendy hlavních rizikových faktorů KVO a jejich prediktivní hodnota v náhodně vybraném populačním vzorku ČR. Czech post-MONICA Study AZV 15-27109A 2015-2019
Přínos nové technologie „liquid biopsy“ pro monitoraci komplexní léčby kolorektálního karcinomu ve 3.- 4. stádiu onemocnění AZV 15-27939A 2015-2019
Využití fúzní magnetické rezonance a transrektální ultrasonografie pro detekci karcinomu prostaty AZV 15-27047A 2015-2019
Molekulární prognostické a prediktivní faktory u pacientů s renálním karcinomem léčených antiangiogenní cílenou terapii AZV 15-34678A 2015-2018
Úloha genetických změn v genech microRNA a ve vazebných místech pro microRNA u kolorektálního karcinomu ve vztahu k individuální terapii AZV 15-26535A 2015-2018
Humulus Lupulus L. - zdroj látek s antimikrobiálními účinky GAČR P303/14/10233S 2014-2016
Sledování hladiny cirkulujících nádorových buněk (CTC) u vybraných nádorů gastrointestinálního traktu IGA NT14439-3/2013 2013-2016
Nové diagnostické přístupy u Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci IGA NT14145-3/2013 2013-2015
Biodegradabilní stenty v řešení stenóz velkých dýchacích cest IGA NT14146-3/2013 2013-2015
Monitorování efektu léčby karcinomu plic pomocí kvantitativního trendování cirkulujících nádorových buněk IGA NT14406-3/2013 2013-2015
Úloha proteázami aktivovaných receptorů v patogenezi prionových chorob GAČR P303/12/1791 2012-2016
1H MR spektroskopie při 1,5T a 3T v diagnostice karcinomu prostaty IGA NT13017-4/2012 2012-2016
Výskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění v brněnské populaci – pilotní studie Kardiovize Brno 2030 IGA NT13434-4/2012 2012-2015
MiR137 a její vliv na produkci mucinů jako potenciální marker pro časnou diagnózu kolorektálního karcinomu či jeho recidivy IGA NT13424-4/2012 2012-2015
Molekulární charakteristiky DNA opravy v nádorových tkáních karcinomu tlustého střeva a konečníku GAČR P304/12/1585 2012-2015
Endokrinologické markery Alzheimery nemoci IGA NT13543-4/2012 2012-2015
Mapování mozkové aktivity během plnění a vyprazdňování močového měchýře pomocí funkční magnetické rezonance IGA NT14183-3/2013 2012-2015
Identifikace původců časných a pozdních nozokomiálních pneumonií u pacientů v intenzivní péči prostřednictvím genetické analýzy bakteriální DNA a určení jejich šíření IGA NT14263-3/2013 2012-2015
Sekundární prevence ICHS ve vybraném vzorku české populace - česká část studie EURASPIRE IV. IGA NT 13186-3/2012 2012-2014
Glutamátkarboxypeptidasa II a její role v růstu nádorů GAČR P304/12/0847 2012-2014
Imunopatogenetický podklad fibrotizujících plicních procesů IGA NT13433-3/2014 2012-2014
Význam genu WT1 a dalších molekulárně-biologických abnormalit jako potenciálních prognostických a prediktivních faktorů u germinálních nádorů varlat IGA NS12414-5/2011 2011-2015
Sekundární prevence a prognóza nemocných po cévních mozkových příhodách IGA NT12102-4/2011 2011-2015
Využití lymfocytárních mitochondrií pro detekci a prospektivní analýzu mitochondriálních chorob IGA NT12370-5/2011 2011-2015
Multidisciplinární přístup v diagnostice frontotemporálních lobárních degenerací a tauopatií: komplexní pohled na patogenetické mechanismy IGA NT12094-5/2011 2011-2015
Nové postupy produkce funkčních cereálních a mléčných potravin a funkčních nápojů s obsahem bioaktivních složek z vybraných rostlinných a živočišných zemědělských surovin s využitím probiotických mikroorganismů a postupy posuzování jejich kvality NAZV QI101B090 2010-2014
Oprava DNA a sporadická forma rakoviny tlustého střeva a konečníku GAČR 304/10/1286 2010-2013
Genetická a imunologická studie časných stádií kolorektálního adenokarcinomu: prostředí zánětu na konvenčních vs germ free zvířecích modelech a na vzorcích lidské tkáně GAAV IAA500200917 2009-2013
Využití pozitronové emisní tomografie v diagnostice a sledování testikulárních germinálních nádorů IGA NS10420-3/2009 2009-2011
Vliv reprodukčního věku na citlivost cévní stěny k zevním, metabolickým a genetickým kardiovaskulárním rizikovým faktorům, longitudinální populační studie IGA NS10511-3/2009 2009-2011
Změny exprese PAR´s a cytokinů a jejich receptorů u fibrotizujících plicních procesů a procesů plic spojených s redukcí počtu alveolů bez jizvení (Idiopatická plicní fibróza vs. CHOPN) IGA NS10423-3/2009 2009-2011
Úloha PAR-2 v neurodegenerativních onemocněních GAČR 309/09/P204 2009-2011
Komplexní řešení poranění hlezenního kloubu rostoucího skeletu - aplikace vlastního výzkumu, diagnostika, funkční terapie IGA NS10428-3/2009 2009-2011
Vývoj standardu diagnostiky poškození ulnárního nervu IGA NS10324-3/2009 2009-2011
Genetické aspekty méně častých demencí: nový pohled na patogenetické mechanismy neurodegenerací IGA NS10335-3/2009 2009-2011
Vliv hemodialýzy a transplantace ledvin na reprodukční schopnost mužů s chronickou renální insuficiencí IGA NS10431-3/2009 2009-2011
Využití nových molekulárně genetických metod pro časný záchyt progrese onemocnění u pacientů s primárně resekabilním kolorektálním karcinomem na základě vyšetření cirkulujících nádorových buněk a volných nádorových nukleových kyselin IGA NS9809-4/2008 2008-2011
Zavedení nové metody aplikace helioxu v léčbě akutní exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci IGA NS10087-4/2008 2008-2011
Následky poranění růstové chrupavky dětské kosti a možnosti jejich léčebného ovlivnění IGA NR9132-3/2007 2007-2009
Vliv preklinických známek arterosklerózy na výskyt žilních trombos u pacientů s trombofilií IGA NR9396-3/2007 2007-2009
Genový polymorfismus Th1/Th2 cytokinů u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou. Vztah genové expresi a produkci cytokinů v BAL a ke klinické manifestaci onemocnění. IGA NR9131-3/2007 2007-2009
Analýza prenatální diagnostiky vrozených vad v ČR v období 2005-2007 a jejího podílu na snižování incidencí vrozených vad u dětí IGA NR9005-3/2006 2006-2008
Epidemiologická analýza výskytu vrozených vad a nádorů dětského věku v České republice IGA NR9013-3/2006 2006-2008
Metabolismus steroidů ve vztahu k patogenezi a terapii epilepsie IGA 1A8649-5/2005 2005-2009
Sequence peptidů eluovaných z HLA-B27 molekul u zdravých a nemocných jedinců IGA 1A8631-4/2005 2005-2008
Standardizace a individualizace léčby testikulárních germinálních nádorů (příprava centralizace veškeré péče do dvou center v ČR) IGA NR8442-3/2005 2005-2007
Určení vztahu mezi formou amyotrofické laterální sklerózy a stupněm kognitivní alterace, markery neurodegenerace a mozkové atrofie – prospektivní studie IGA NR8491-3/2005 2005-2007
Demografická analýza biosociálních faktorů u kojených dětí v České republice v letech 2000 – 2004 IGA NR8438-3/2005 2005-2007
Racionální preskripce antibiotické léčby u komunitních dětských pneumonií jako součást prevence vzestupu bakteriální rezistence IGA NR8297-3/2005 2005-2007
Somatický a neuropsychický vývoj, výskyt vrozených vad a nemocnost dětí narozených po intracytoplasmatické injekci spermie IGA NR 8118-3/2004 2004-2006
Lateralizace řečových center u dětí a adolescentů s lezionální epilepsií metodou fMRI IGA NR7808-3/2004 2004-2006
Předpověď tolerance fyzické zátěže a přežití u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí IGA NR7767-3/2004 2004-2006
Efekt dlouhodobého sledování pacientů s bronchiálním astmatem pomocí buněčných populací indukovaného sputa na prognózu tohoto onemocnění IGA NK5866-3/2004 2004-2006
Analýza transplantační aktivity, indikací a transplantačních výsledků v České republice – Národní registr transplantací krvetvorných buněk IGA NR8223-3/2004 2004-2006
Vliv parametrů ventilační mechaniky respiračního systému na oxygenaci u dospělých pacientů s ARDS v průběhu vysokofrekvenční oscilační ventilace IGA NR8078-3/2004 2004-2006
Analýza prenatální diagnostiky a přežívání dětí s vybranými typy vrozených vad v České republice IGA NJ7516-3/2003 2003-2005
Integrovaný program implementace managementu kvality českých fakultních nemocnic, kritická analýza jeho metod, procesů a výsledků IGA NO7723-3/2003 2003-2005
Zlomeniny proximální části femuru u dětí a dospívajících, jejich léčba a řešení následků IGA ND7022-3/2002 2002-2004
DNA diagnostika myotonické dystrofie IGA NE5916-3/2000 2000-2002
Intratracheální ventilační podpora u nezralých novorozenců IGA NE5478-3/1999 1999-2001
Lokalizace epileptického ohniska pomocí EEG dipólové analýzy a neuronové sítě u kandidátů chirurgické léčby IGA IZ4328-3/1997 1997-1999
Možnosti zjištění genetických příčin poruch reprodukce a hledání nových možností sekundární prevence IGA IZ3967-3/1997 1997-1999
Vliv neanatomických limitovaných resekcí jaterních metastáz na délku přežití u nemocných s kolorektálním karcinomem IGA IZ4154-3/1997 1997-1999
Včasná diagnostika karcinomu prsu – podklad pro širokoplošný skríning žen IGA IZ3421-3/1996 1996-1998
Objektivní stanovení metabolické situace u kriticky nemocných dětí pomocí nepřímé kalorimetrie IGA IZ3801-3/1996 1996-1998
Komplexní stomatologická péče o kandidáty transplantací srdce, ledvin a jater a pacienty po transplantacích IGA IZ3582-3/1996 1996-1998
Možnosti zvýšení výtěžnosti neinvazivního video EEG monitoringu u kandidátů epileptochirurgické léčby IGA IZ3092-3/1995 1995-1997
Zajištění infrastruktury výzkumu a vývoje v organizaci IGA IZ4427-1/1997 1997
Epidemiologie nejčastějších vaskulárních demencí: Autoptická studie Binswangerovy nemoci IGA IZ2601-2/1995 1995-1996
Formy agresivního chování u psychiatricky hospitalizovaných pacientů mladšího školního věku IGA IZ2358-3/1994 1994-1996
Ochrana, prosazování a podpora kojení do 6 měsíce věku IGA IZ2359-2/1994 1994-1995
Úroveň stomatologické péče o kandidáty transplantace srdce a ledvin a o nemocné po transplantacích IGA IZ2453-1/1994 1994
Epidemiologie Alzheimerovy nemoci. Autoptická studie. IGA IZ2442-1/1994 1994
Komplexní léčba pokročilých stadií testikulárních germinálních nádorů IGA PL287-3/1991 1991-1993
Měření celkového množství tělesných tekutin pomocí stanovení celotělové bioelektrické impedance IGA IZ635-3/1991 1991-1993

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.