Implementace programu záchytu traumatizovaných dětí a zastavení násilí

Projekt s registračním číslem ZD-ZDOVA1-001 podpořený grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP 2014-2021 je financován v rámci
grantového programu „Zdraví“

Výzva „Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících“.

Zprostředkovatelem programu je Ministerstvo financí ČR,
partnerem programu je Ministerstvo zdravotnictví ČR.

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/zdravi/zakladni-informace


O projektu

V České republice prochází velké množství dětí traumatickou zkušeností v souvislosti s násilím v rodinném prostředí. Fakultní Thomayerova nemocnice spolu s českým a norským partnerem reaguje na tuto situaci a vytváří a zavede komplexní metodiku včasného rozpoznání násilí nebo týrání páchaného na dětech v blízkých vztazích a realizuje individualizovaný léčebně-terapeutický program pro děti i rodiče dotčených problematikou násilí, podpoří rodičovské kompetence a jisté vztahové vazby.

Po pilotáži ve zdravotnickém zařízení a partnerské škole bude metodika přenesena do dalších spolupracujících škol a školek. Vytvořeným programem za dobu realizace projektu projde 300 dětí a 60 jejich rodičům budou poskytnuty cílené individualizované terapie.

V oblasti zdravotní péče projekt přispěje k tematizaci násilí jako zdravotního problému v souladu s dlouhodobým celosvětovým trendem. V rámci celospolečenských souvislostí projekt přispěje k tomu, že se tematika násilí/týrání a zanedbávání stane předmětem všeobecné celospolečenské pozornosti, odborné diskuse a mezirezortní odborné spolupráce.

Benefitem realizace projektu bude přenos specifických znalostí a dovedností norského partnera v práci s původcem násilí, a dále i spolupráce s resortem školství, resp. se školními metodiky prevence, výchovnými poradci a pedagogy a vytvoření a zavedení metodiky pro akcentaci problematiky ve školství.

Výsledkem projektu je zvýšení podpory duševního zdraví a pohody u dětí.


Výstupy projektu:

 • Pracovní tým zvýší své kompetence absolvováním školení v nových metodikách a technikách práce s traumatizovaným dítětem i původcem násilí
  • neurosekvenční model NMT pro identifikaci následků traumatu na neurologické úrovni a jeho užití v rámci monitorování ozdravného procesu
  • Reflective funcion training on parent development interview (PDI-RF)
  • Adult Attachment Interview (AAI)
  • Mentalization-Based Treatment for Children (MBT-C)
 • Školní týmy (školní psycholog, preventista, speciální pedagog) základních a mateřských škol zapojených do projektu budou vyškoleny v používání traumadotazníků (Hodnocení traumatických symptomů u mladších dětí - TSCYC, Hodnocení traumatických symptomů u starších dětí - TSCC a Škála zjevné úzkosti - RCMAS- 2) ve školních týmech jakožto nástrojů pro včasné rozpoznání násilí v rodině. Pedagogové shlédnou a naučí se využívat norský výukový film „Zuřivec“ o domácím násilí natočený z podnětu partnerské organizace ATV. Proškoleno v rámci projektu bude minimálně 30 pedagogických pracovníků z minimálně sedmi škol a školek
 • Zástupci pracovního týmu absolvují stáže na pracovišti norského partnera
 • Bude zajištěno zázemí pro práci s traumatizovanými dětmi prostřednictvím rekonstrukce prostor zácvikového pokoje a zácvikového bytu a vytvořeno zázemí pro práci s traumatizovanými dětmi v rámci MŠ a ZŠ při FTN.
 • Screeningem prostřednictvím traumadotazníků projde 300 traumatem potenciálně ohrožených dětí
 • Na základě nově získaných kompetencí bude zaveden terapeutický program pro traumatizované děti a jejich rodiče. Předpokládáme zlepšení situace 100 traumatizovaných dětí a 60 jejich rodičů.

Partneři projektu:

1) Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici
     https://www.skolaftn.cz/

MŠ vznikla v nemocnici v roce 1929, v roce 1943 veřejná obecná škola pro děti dlouhodobě nemocné. 1. června 2004 jejich sloučením vznikla Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici, jejíž zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy. Škola slouží hospitalizovaným dětem, a díky své lokalizaci v sousedství oddělení dětské psychiatrie, zejména dětem na diagnostickém a terapeutickém pobytu. Její pracovníci se specializují na práci dětí s nejrůznějšími psychickými problémy a aktivně se zapojují do jejich terapií hrou a učením. Škola rovněž spolupracuje s dalšími školami, se kterými aktivně komunikuje stan potřeb péče a výuky o jí dočasně svěřené děti a žáky.

Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici se bude v rámci projektu účastnit přípravě a pilotáži metodik pro detekci časného násilí pro pracovníky škol a školských zařízení a přenosu těchto metodik do dalších škol. Pracovníci partnera se budou podílet na adaptaci a standardizaci Traumadotazníku pro školní použití k rozpoznání násilí páchaného na dětech, budou vyškoleni v jeho použití, které vnesou do své praxe, budou vyškoleni pro práci s pachateli násilí prostřednictvím metodické práce s edukativním filmem “Zuřivec“. Dále se partner aktivně zapojí do tvorby metodiky pro implementaci metody detekce násilí do škol a budou aktivně lektorovat a konzultovat použití metody školními psychology a pedagogy zejména prvního stupně.

Kontakt:
PaedDr. Iva Křivánková, ředitelka
iva.krivankova@ftn.cz

2) Alternative til Vold
    
https://atv-stiftelsen.no/

Alternativ Til Vold (ATV) je Norská nevládní nezisková organizace, založená v roce 1987, která poskytuje odbornou pomoc a terapii v oblasti násilí se zaměřením na domácí násilí.  Nabízí pomoc mužům a ženy, které se dopouštějí násilí, na dospívající, kteří mají problémy s násilím a pro oběti násilí, včetně dětí. Vedle terapeutické odborné pomoci se věnuje i výzkumu v oblasti násilí a vzdělávání odborníků.

Partnerská organizace bude garantem použité metodiky v práci s původci násilí na dětech v rodině a české odborníky povede v zavádění těchto metod a bude je i supervidovat. Dojde k realizaci stáže pracovníků FTN na pracovišti partnera a návštěvu pracovníků partnera spojenou s realizací školicího programu pro pracovníky TN i participujících škol, a dále pak i supervizi užívaných metod v průběhu zavádění programu.

Kontakt:
Barbora Jakobsen, psycholog
barbora@atv-stiftelsen.no


O konečném příjemci:

Fakultní Thomayerova nemocnice patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. Moderní a stále se rozvíjející nemocnice poskytujíce komplexní odbornou specializovanou lékařskou a ošetřovatelskou péči pro spádovou oblast s cca 300 000 obyvateli a v některých specializovaných oborech i pro Středočeský kraj. Hlavním těžištěm její léčebné péče jsou pediatrické obory, traumatologie, onkologie a pneumologie.


Novinky:

15. 2. 2021 - Zahájení projektu.
březen 2021 - Odborný tým se začíná školit v nových metodikách a technikách práce s traumatizovaným dítětem.
28. 6. 2021 - Začínají stavební úpravy sociálního zařízení zácvikového pokoje a zácvikového bytu v Dětském centru.
7. 7. 2021 - Začínají stavební úpravy prostor pro terapeutické intervence dětí spolu s rodičem/rodiči v ZŠ a MŠ při FTN.
srpen 2021 - Stavební úpravy v Dětském centru a v ZŠ a MŠ jdou dokončeny.
15. 9. 2021 - Projekt a program záchytu dětí traumatizovaných domácím násilím je představen na setkání, kterého se účastnilo  27 zástupců ze 14 školských zařízení z Prahy a Příbrami.
20. 9. 2021 - Nově zrekonstruované prostory jsou za přítomnosti zástupců vedení FTN, MHMP a MČ Praha 4 slavnostně otevřeny.
26. 11. 2021 - Proběhlo školení pedagogických pracovníků školských i neškolských zařízení v užívání filmu Zuřivec, který je využíván v prevenci a osvětě domácího násilí a pro práci s osobami ohroženými násilím v rodině nebo osobami, které se dopouštějí násilí. Seminář byl veden lektorkami Barborou Jakobsen z norské partnerské organizace ATV, Markétou Hrdličkovou z Dětského centra s komplexní rodinnou péčí při FTN a Šárkou Drškovou Martinovskou z Magdaly Arcidiecézní charity Praha. Po školení byla účastníkům nabídnuta možnost stáže na partnerském pracovišti a v případě zavedení Zuřivce do praxe i možnost supervize ze strany norského partnera projektu.
15. 3. 2022 - Programem záchytu dětí traumatizovaných domácím násilím prošlo od počátku projektu 161 dětí a pečujících osob, z nichž 79 byly v důsledku zjištěného traumatu poskytnuty další intervence. Současně bylo v průběhu projektu vyškoleno 65 členů odborného týmu, úspěšně absolvovali 10 kurzů zaměřených na nové metody a techniky práce s traumatizovanými dětmi.

Fotogalerie:


Kontakty:

Manažer projektu
Ing. Martina Kavanová
martina.kavanova@ftn.cz tel.: 261 083 612
     
Finanční manažer projektu
Ing. Julie Hrzinová
julie.hrzinova@ftn.cz tel.: 261 083 612

English version HERE

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.