VE FTN BYLA SLAVNOSTNĚ ZAHÁJENA PRAKTICKÁ VÝUKA ZDRAVOTNÍCH SESTER z CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY JANA PAVLA II.

28.11.2022

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) bylo dnes slavnostně otevřeno detašované pracoviště praktické výuky budoucích praktických a diplomovaných všeobecných sester z Církevní SZŠ Jana Pavla II. a za podpory Pražského arcibiskupství. Jde o první pracoviště tohoto druhu v ČR v rámci fakultních nemocnic. Celkově jde o více než 60 studentek a studentů v oborech praktická sestra, všeobecná sestra a VOŠ.

Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci z MZ, MŠMT, MČ Prahy 4, Pražského arcibiskupství a zároveň i zástupci sponzorů ze společností B.BRAUN a PROMAREHA, kteří se finančně či materiálně spolupodíleli na vybavení výukového pracoviště zdravotnickým materiálem či pomůckami.  Novým učebnám osobně požehnal i Mons. Jan Balík, generální vikář z Pražského arcibiskupství.

„Chtěl bych všem upřímně poděkovat za spolupráci při vzniku tohoto pracoviště s praktickou výukou budoucích zdravotních sestřiček v naší nemocnici, což je u nás v rámci fakultních nemocnic v ČR ojedinělé. Mé poděkování patří mj. panu Mons. Janu Balíkovi z Pražského arcibiskupství za jeho velikou podporu a spolupráci. Zároveň chci poděkovat i Ministerstvu zdravotnictví, a to jmenovitě paní Alici Strnadové, Hlavní sestře ČR a ředitelce odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, za pomoc a její podporu této dobré myšlenky. Má slova díků patří rovněž Ministerstvu školství a zároveň novému starostovi MČ Prahy 4 panu Ondřeji Kubínovi za užitečnou spolupráci,“ poděkoval ředitel FTN doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. a dodal: „Zároveň bych chtěl poděkovat ředitelce z Církevní SZŠ Jana Pavla II. paní Marii Šikové za její trpělivost a spolupráci na vzniku výukového pracoviště u nás v nemocnici a také všem našim zaměstnancům, kteří se spolupodíleli na otevření zmíněného pracoviště. Na závěr bych chtěl též poděkovat paní Jaroslavě Mrkvičkové, naší Hlavní sestře a náměstkyni pro nelékařská zdravotnická povolání, za její aktivní účast a náročnou práci, která byla spojena se vznikem uvedeného pracoviště“.


Na samotné praktické výuce se podílí kromě vyučujících z Církevní SZŠ také vybraní zdravotníci z FTN v určených oborech (např. interna, chirurgie, URL, pediatrie atp.), kteří budou předávat své zkušenosti a praktické dovednosti budoucím zdravotním sestřičkám.  Praktická výuka předmětů je zaměřena na ošetřovatelství a cvičení v prvním a druhém ročníku a ošetřování nemocných ve třetím a čtvrtém ročníku SZŠ. V oboru diplomovaná všeobecná sestra – VOŠZ SŘMR se jedná o výuku předmětů ošetřovatelské postupy v 1. ročníku a patologie ve 2. ročníku.

„Otevření tohoto detašovaného pracoviště přímo v plném provozu fakultní nemocnice je plně v souladu s jedním z cílů Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+, a totiž, že vzdělávání se musí více zaměřit na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život. Děkuji všem, kteří k jeho otevření přispěli,“ řekla náměstkyně ministra školství Martina Běťáková.

„V rámci výuky mají u nás studenti k dispozici veškeré potřebné zdravotnické vybavení a zázemí pro realizaci praktické výuky jako takové, a to například pacientská lůžka, zdravotnické pomůcky pro manipulaci s pacientem, vozík pro handicapované, vybavení pro nácvik osobní hygieny pacienta, potřebné počítačové vybavení a mnoho dalšího. Zároveň bych chtěla všem upřímně poděkovat za spolupráci a pomoc při vzniku tohoto výukového pracoviště pro budoucí sestřičky v naší nemocnici,“ doplnila Jaroslava Mrkvičková, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání z FTN a dodala: „Spolupráce mezi naší nemocnicí a Církevní SZŠ je dlouhodobá, a to už od doby vypuknutí covidové pandemie, kdy nám studenti z této školy velice pomohli.“


Studenti mají možnost si v praxi vyzkoušet a seznámit se s prací zdravotních sester na vybraných pracovištích a aplikovat své znalosti z praktické výuky přímo v provozu. Kromě praktické výuky tak budou mít možnost čerpat dovednosti a získávat zkušenosti z konkrétních pracovišť nemocnice, kde s nimi budou pracovat vybraní zkušení zdravotníci.

Za podporovatele a sponzory se akce zúčastnili Kateřina Bilinová, obchodní zástupkyně ze spol. B.Braun a rovněž Štěpán Čermák, obchodní ředitel ze spol. Promareha, kterým rovněž patří poděkování za podporu a spolupráci při vzniku pracoviště s praktikou výukou Církevní SZŠ Jana Pavla II. ve FTN. Děkujeme!

Vaše FTN

 

Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.