MZ: Prevence na prvním místě: Nové screeningové programy a úspěchy v boji proti rakovině

17.05.2024

V květnu se každoročně koná sbírka v rámci Českého dne proti rakovině, tentokrát s důrazem na prevenci rakoviny prsu a význam screeningových programů. Zvýšení povědomí o nutnosti prevence onkologických onemocnění je klíčové vzhledem k rostoucímu počtu případů každým rokem. V České republice fungují dlouhodobě tři osvědčené screeningové programy a nově jsou spuštěny dva programy zaměřené na časný záchyt onkologických onemocnění.

Zavedené screeningové programy hrají zásadní roli v rámci národní strategie prevence rakoviny, neboť umožňují včasné odhalení, účinnou intervenci a šance na úplné uzdravení pacientů. „Díky screeningovým programům můžeme zachytit onemocnění v nejranějších stadiích, což je klíčové pro úspěšnou léčbu. Tyto programy neustále rozvíjíme a zdokonalujeme, protože prevence je nejlepší zbraní proti rakovině“, uvádí ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR. Již více než 20 let máme zavedený mamografický screening, v rámci kterého bylo provedeno více než 11 milionů screeningových mamografií. „Přibližně v 62 tisících případech byl odhalen zhoubný nádor, drtivá většina z nich v časných stádiích s velmi úspěšnou léčbou“, dodává ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Jasně ukazují i data, že screeningové programy v České republice fungují efektivně. Kolorektální screening má za sebou již 24 let. Je třeba si ho všímat díky významnému poklesu incidence o více než 30 % a mortality o více než 45 % od jeho zavedení. "Ročně provádíme mezi 12 až 16 tisíc kolonoskopií a 600 až 700 tisíc testů TOKS, což nám umožnilo pokrýt téměř 30 % obyvatel nad 50 let a bylo odhaleno přibližně 180 tisíc adenomů a 13,5 tisíce případů karcinomu“, zdůraznil profesor RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Dalším programem je organizovaný cervikální screening, který má již 16 let od zavedení. Každoročně se v rámci tohoto programu provede více než 2 miliony cervikálních cytologií. Od roku 2021 je navíc všem ženám ve věku 35 a 45 let proveden také DNA test na přítomnost lidského papilomaviru (HPV), a od roku 2024 je tento test dostupný i pro ženy ve věku 55 let.

Je důležité zmínit i dva nové populační programy zaměřené na časný záchytu nádorových onemocnění v rámci nabídky screeningových programů. Prvním je od roku 2022 fungující screening karcinomu plic, do kterého bylo již osloveno přes 21 tisíc osob a 6 531 osob podstoupilo první nízkodávkové CT (LDCT). Od ledna tohoto roku je spuštěn screening karcinomu prostaty, do kterého jsou muži ve věku 50-69 let oslovováni svými praktickými lékaři.

V České republice neexistoval systematický program časné detekce karcinomu prostaty. Jeho zavedení by mělo snížit nadbytečnou diagnostiku či léčbu. Program využívá jednoduchý, levný a dostupný marker PSA (prostatický specifický antigen), který je ideální při dalším rozhodování a indikaci k dalšímu došetření, případně biopsii prostaty. Před biopsii prostaty je osoba zařazená do screeningu odeslána k provedení screeningové magnetické rezonance, která je rychlá, nevyžaduje speciální přípravu a je prováděna bez použití kontrastní látky. „Díky tomu můžeme zvyšovat efektivitu diagnostiky a současně snižovat zbytečný stres a rizika spojená s invazivními zákroky", zdůraznil profesor MUDr. Marek Babjuk, CSc., přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Tento přístup výrazně přispívá k pokroku v časné detekci a léčbě rakoviny prostaty.

Klíčovým cílem programu je snížit počet invazivních diagnostických postupů a tím zvýšit komfort pacientů během diagnostického procesu. Tento přístup umožní zlepšit klinické výsledky a zvýší účast mužů ve screeningovém programu. „Jsem přesvědčen, že díky tomuto programu dokážeme výrazně přispět k lepšímu a účinnějšímu záchytu karcinomu prostaty, což bude mít pozitivní dopad nejen na jednotlivé pacienty, ale i na celkovou prognózu této nemoci v naší populaci", uzavřel profesor MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA, přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice. Zavedením programu pro časnou detekci karcinomu prosty se podaří eliminovat přechod karcinomu do již klinicky rozvinutého stadia, které vyžaduje náročnou léčbu a často má špatnou prognózu.

Program časného záchytu karcinomu prostaty je dostupný od ledna 2024. Pilotní fáze bude trvat nejméně 5 let, po nichž dojde k vyhodnocení stanovených cílů. Odborným garantem programu je předseda České urologické společnosti ČLS JEP profesor Roman Zachoval. Do projektu jsou zapojeny další odborné společnosti a instituce. Program je garantován příslušnou komisí Ministerstva zdravotnictví. Přípravou programu bylo pověřeno Národní screeningové centrum (NSC) Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.


O Národním screeningovém centru ÚZIS ČR

Národní screeningové centrum (NSC) vzniklo za účelem podpory a zlepšení screeningu a prevence vážných onemocnění v České republice. NSC zajišťuje metodickou, technickou, analytickou a koordinační podporu časného záchytu onemocnění v ČR. Bližší informace.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Datum vydání: 17.5.2024

Vaše FTN


Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.