Zdravotně sociální oddělení

Sociální práce ve zdravotnictví je oblastí, kde se péče zdravotní prolíná s péčí sociální a je nezbytnou součástí léčebného a ošetřovatelského procesu. Ke komplexnosti léčby tedy nevyhnutelně patří i pomoc při řešení sociálních problémů pacienta v případech, kdy toho není schopen sám, rodina tuto péči poskytnou nemůže, nechce, nebo pokud pacient rodinu nemá.

Zdravotně sociální pracovník se řídí v procesu sociální práce nejnovějšími metodami a používá nejnovější pracovní postupy při řešení problémové sociální situace včetně přístupu k pacientovi. Při své činnosti dodržuje základní etické principy, respektuje základní lidská práva pacientů, obecně závazné právní normy a v souladu s respektováním základních lidských práv a svobod. K tomu přináležející odpovědnosti – respektuje rozhodnutí pacienta. Zdravotně sociální pracovník zabezpečuje zdravotně sociální péči pacientům s širokou specifickou problematikou s ohledem na jeho zdravotní stav a s užitím informací získaných ze zdravotnické dokumentace. Podle závažnosti a komplikovanosti problematiky sociální pracovník společně s pacientem stanovuje priority, postupy a cíle sociálního procesu. Sociální pracovník spolupracuje úzce s multidisciplinárním týmem, zapojuje do procesu sociální práce pacientovu rodinu, opatrovníky, osoby blízké a Dobrovolnické centrum.

Zdravotně sociální práce je zaměřena na individuální přístup k pacientovi. Motivuje pacienty k řešení vlastních problémů. Napomáhá k zabezpečení a uspokojení jejich biologických, psychických a sociálních potřeb. Napomáhá účelnému využití materiálních a finančních prostředků služeb sociální péče. Přispívá k prevenci patologicko-sociálních jevů.

Odborné sociální poradenství v Thomayerově nemocnici

Prioritou v poskytování odborného sociálního poradenství je snaha pomoci zorientovat se klientům a rodinným příslušníkům v konkrétním problému, nabídnout jim účinné řešení jejich situace

 • Poskytneme pacientům potřebné informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace
 • Poskytneme informace o možnostech výběru druhu sociálních a zdravotních služeb podle potřeb klienta
 • Poskytneme informace o formách pomoci, například dávky sociální péče, dávky v hmotné nouzi

Služba je poskytována zdravotně sociálním pracovníkem na pavilonu B5, 2. Patro, paní Helena Šlenkrtová.

Dodržujeme principy poradenství:

 • bezplatnost, individualizaci, objektivitu, diskrétnost

Pacienti, kterým je pomoc poskytována, jsou nejčastěji osoby neschopné řešit své problémy z důvodu:

 • Věku (ohroženou skupinou jsou hlavně senioři, děti)
 • Osamělost
 • Dlouhodobě nebo nevyléčitelně nemocný
 • Tělesný handicap (pohybový, smyslový, mentální, aj.)
 • Psychická choroba
 • Demence
 • Závislosti (alkohol, drogy, hry aj.)
 • Nezajištěné bydlení (osoby bez přístřeší)
 • Hmotná nouze

Činnosti zdravotně sociálního pracovníka

 • provádí sociálně právní poradenství, koordinuje a usměrňuje odbornou činnost, monitoruje a vyhodnocuje potřeby pacienta,
 • řeší sociálně právní a sociálně zdravotní problémy pacienta aplikací odborných metod sociální práce,
 • jedná v zájmu pacientů s jinými odborníky, správními orgány, soudy a dalšími institucemi,
 • spolupracuje se státními i nestátními institucemi a zastupitelskými úřady
 • Preventivně vyhledáváním rizikem sociálně ohrožené pacientz především seniory  u kterých provádí zdravotně sociální scrrening,
 • zajišťuje propouštěným pacientům služby sociální péče – terénní – PS.., ambulantní, pobytové – Ošetřovatelská centra, Domy domácí péče, Domy pro seniory, Domy Se zvláštním režimem, azylové domy,
 • zajišťuje propouštěným pacientům další služby následné zdravotní péče - LDN, Hospic, rehabilitační ústavy, dětské domovy aj.,
 • zajišťuje propouštěným pacientů služby následné zdravotní  péče -  terénní - HOME CARE, Mobilní hospicové služby…,
 • zúčastňuje se primářských a ošetřovatelských vizit dle přání kliniky/ oddělení.

Poradenská činnost pro pacienty, rodinné příslušníky i širokou veřejnost zdravotně sociálního oddělení na Ošetřovatelské poliklinice:

Pečujete o své blízké se zdravotním, tělesným anebo duševním postižením?
Nevíte si rady?
Potřebujete pomoc?
Nevíte o jaké služby můžete požádat?
Máte zájem o služby sociální nebo zdravotní péče?

Rádi Vám poradíme při osobní návštěvě nebo telefonicky.

Vedoucí oddělení:
Helena Šlenkrtová
helena.slenkrtova@ftn.cz
tel.: 261 083 808
pav. B5 - 2. patro

Zástupce vedoucí oddělení:
Bc. Sabina Šmatová
sabina.smatova@ftn.cz
tel.: 734 860 588
pav. B5 - 2. patro

 

Kontaktní osoby pro jednotlivá oddělení:

ARO, oční, onkologie
Helena Šlenkrtová
helena.slenkrtova@ftn.cz
tel.: 261 083 808
        732 856 289
Pavilon B5 - 2. patro

Dětské kliniky, porodnice, infekce
Mgr. Magdalena Musilová
magdalena.musilova1@ftn.cz
tel.: 261 083 812
        734 783 426
Pavilon B5 - 2. patro

Geriatrie - následná péče A2
Jana Pufrová, DiS.
jana.pufrova@ftn.cz
tel.: 261 082 350
        734 795 428
Pavilon B5 - 2. patro

Geriatrie - následná péče A2 - stanice C, B5-AL
Eva Pokorná, DiS.
eva.pokorna@ftn.cz
tel.: 261 083 408
        730 187 897
Pavilon B5 - 2. patro

Geriatrie - následná péče B1, B5
Bc. Sabina Šmatová, Dis.
sabina.smatova@ftn.cz
tel.: 261 082 225
        734 860 588
Pavilon B5 - 2. patro

Chirurgická klinika, pneumologie, hrudní chirurgie
Eliška Kabeláčová
eliska.kabelacova@ftn.cz
tel.: 261 082 327
        733 786 682
Pavilon B5 - 2. patro

Interna pav. A4, ORL, urologie
Mgr. Anna Krejná
anna.krejna@ftn.cz
tel.: 261 083 220
        605 225 029
Pavilon B5 - 2. patro

Interna pav. B3, neurologie, revmatologie
Mgr. Hedvika Keňová
hedvika.kenova@ftn.cz
tel.: 261 083 284
        734 236 413
Pavilon B5 - 2. patro

Dětská psychiatrie
Hana Kuklová
hana.kuklova@ftn.cz
tel.: 261 083 655
        734 860 586
Pavilon U

Umístění:
Pavilon B4

Mapa a doprava

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.