Transuretrální resekce močového měchýře

Nádory močového měchýře obecně

Nádory močového měchýře jsou 6. nejčastějším zhoubným onemocněním v České republice. V ČR žije přes 20 000 pacientů s tímto onemocnění. Každý rok je nově diagnostikováno přes 1 500 pacientů. U mužů je výskyt nádorů močového měchýře přibliženě 3x vyšší než u žen.

Nádor močového měchýře nejčastěji vychází ze slizniční výstelky. Nádor postihující jen sliznici a neprorůstající do hlubších vrstev stěny močového měchýře je nazýván povrchový (neinvazivní). Takových případů je v době diagnózy přibližně 70 %. Druhou skupinu nádorů měchýře, prognosticky horší, pak představují zhoubné nádory močového měchýře prorůstající do hlubších struktur močového měchýře (invazivní).

Nádory močového měchýře se nejčastěji projevují přítomností krve v moči. Množství krve může být různé od stopového množství zjištěného pouze laboratorními metodami až po viditelně krvavou moč. Dále se nádory mohou projevovat v podobě pálení, štípání, řezání při močení, časté nucení na močení. V některých případech může nádor blokovat odtok moči z ledvin či močového měchýře a tím ohrožovat funkci ledvin. Tento případ se nejčastěji projevuje jako bolesti v bedrech či nemožnost močení.

Vzhledem k vysoké četnosti nádorů močového měchýře byly zkoumány rizikové faktory. Jako hlavní a nejdůležitější rizikový faktor nádorů močového měchýře bylo indentifikováno kouření, které zvyšuje riziko nádoru močového měchýře 2-4x. Jako další rizikové faktory byly identifikovány: profesní riziko (pracovníci v textilním průmyslu, při zpracování gumy a výrobě pneumatik, v kožedělném, chemickém a tiskařském průmyslu nebo při zpracování ropy), ozáření (radiace, radioterapie), chemoterapie (cyklofosfamid), nadměrné užívání některých léků tlumících bolest (fenacetin) a schistosomóza (druh parazitální infekce).

Diagnostika

Vyšetření moči na přítomnost krve (červených krvinek).
Cystoskopie je vyšetření prováděné přes močovou trubici. V lokálním znecitlivění močové trubice je do močového měchýře zaveden cystoskop – u žen kovová trubička se zdrojem světla a kamerou, u můžů ohebná hadička rovněž se zdrojem světla a kamerou. Po zavedení nástoje do močového měchýře se naplní močový měchýř a detailně se prohlédne celý vnitřní povrch močového měchýře a močové trubice. Celý výkon trvá 2-5 minut. Výkon se provádí rutinně na naší ambulanci. Před výkonem je třeba vyšetřit moč a vyloučit přítomnost bakterií. Jinak je nutné přeléčit pacienta antibiotiky a výkon odložit.

Zobrazovací metody - ultrazvuk ledvin a močového měchýře, CT vyšetření jsou doplňkovými metodami, které nenahrazují výše uvedenou cystoskopii.

Operační léčba - TURM

Transuretrální resekce močového měchýře je endoskopický výkon (operace prováděná přes močovou trubici, bez porušení kožního krytu), který se rutinně provádí na našem pracovišti.

Výkon se provádí v celkové či spinální anestezii (znecitlivění dolní poloviny těla). Operace začíná dezinfekci zevního genitálu a ústí močové trubice, poté je přes močovou trubici zavedena kamerka se zdrojem světla a elektrickou kličkou. Močový měchýř je napuštěn tekutinou pro lepší přehled. Následuje detailní prohlédnutí celého vnitřního povrchu močového měchýře. Poté se pečlivě odstraní veškerá podezřelá sliznice močového měchýře elektickou kličkou. Samotný operační zákrok trvá okolo 20 minut, v případě většího nálezu i déle. Na konci výkonu je zavedena močová cévka, která je ponechána 1-10 dní dle rozsahu výkonu. Dle délky zavedení močové cévky se odvíjí i délka hospitalizace. Po propuštění je potřeba dodržovat relativní klidový režim přibližně 1 týden.

Komplikace výkonu jsou v případě provedení zkušeným operatérem vzácné. Nejčastěji jsou jimi krvácení, infekce a poranění močových cest (zejména stěny močového měchýře).

Vzorky získané při operaci jsou odeslány k histologickému vyšetření, které určí typ nádoru a hloubku prorustání stěnou močového měchýře. Na základě výsledku histologie je doporučen další postup léčby. V případě povrchových nádorů je TURM výkon léčebný, v případě prokázání invaze je výkon pouze diagnostický (zjištění typu nádoru a hloubky prorůstání) před další léčbou.

V případě vracejícího se (recidivujícího) nádoru močového měchýře, je po domluvě s onkology, možno pooperačně aplikovat do močového měchýře na 2 hodiny cytostatikum (mitomycin C), které ničí volné nádorové buňky a snižuje riziko návratu onemocnění přibližně o 15%.


Nové zobrazovací metody

Většina povrchových nádorů močového měchýře vypadá jako snadno rozpoznatelný hrozen či trs. Někdy ale může být nádor velmi malý či se může jednat pouze o zarudnutí sliznice, které lze snadno přehlédnout. Proto na našem pracovišti rutinně používáme novou metodu zobrazení tzv. NBI (narrow-band imaging česky úzkopásmové zobrazení, zjednodušeně „modré světlo“). Tato metoda je založena na filtrování světla, které prochází resektoskopem do měchýře, na určité vlnové délky (415 a 540 nm). Při použítí NBI dojde ke zvýraznění cév pod sliznicí měchýře. Zmnožené cévní zásobení je typické pro nádory a operatér tak může odstranit i ložiska, která by jinak zůstala bez povšimnutí.

Studie

Nádory močového měchýře jsou různorodou skupinou s různou prognózou. Na základě histologie můžeme jen částečně odhadovat budoucí chování nádoru. Na našem pracovišti současně ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK pracujeme na typizaci nádorových buněk, které by v budoucnu mohly být využity jakožto prognostický faktor. V případě, že by se podařilo tento faktor najít, bylo by možné zjednodušit a zpřesnit následnou léčbu a zjednodušit sledování pacientů. Výzkum je založen na vyšetření moče před operací a výplachů močového měchýře v průběhu operace.

Čekací doba na operaci

Vzhledem k faktu, že se jedná o výkon pro nádorové onemocnění, čekací doby jsou v průměru 2-3 týdny.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.