Projekt „Vytváření podmínek pro sladění pracovního a rodinného života v nemocnici Benešov"Cílem projektu je zlepšení situace v oblasti rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov. Dílčím cílem je vybudování a provozování zařízení péče o děti zaměstnanců do 3 let věku, které jim umožní dřívější nástup do zaměstnání. Tomayerova nemocnice, jakožto partner tohoto projektu, se podílí na koordinaci aktivit při čerpání dotace , poskytuje realizátorovy projektu poradenskou činnost.