Nebytové prostory pro provozování prodejny potravin a případně provozovny občerstvení

Nebytové prostory (nabízíme jako celek)

pro provozování prodejny potravin a případně provozovny občerstvení.

Prostory v přízemí severního křídla pavilonu „C“ v areálu nemocnice.

Celková výměra: 164,44 m2

• 11.2 místnost o výměře 33,54 m2
• 10 místnost o výměře 64,2 m2
• 02 místnost o výměře 52,79 m2
• 25 zádveří o výměře 9,44 m2
• 11 chodba o výměře 2,02 m2
• 11.1 sociální zařízení o výměře 1,22 m2
• 11.1.1 sociální zařízení o výměře 1,23 m2

Je zajištěna dodávka el. energie, voda ( + stočné), ohřev TUV + vytápění, přirozené větrání, tel. linky, možnost připojení na internet.

Podmínky:

1. Prostory jsou před rekonstrukcí, kterou nájemce provede na vlastní náklad na základě zvláštní smlouvy s TN (předmětem této smlouvy bude zejména: zpracování projektu a předložení k odsouhlasení TN, zajištění stavebního povolení, způsob výběru dodavatele stavebních prací, provedení stavebních úprav, vystavení faktury za stavební úpravy vůči TN, kolaudační řízení).
2. Poplatky za energie (služby) - tvorba:
   odběr el. energie - měřen + výpočtem (samostatná smlouva),

   vodné+ stočné – měřeno (samostatná smlouva),

   TUV a vytápění – samostatná smlouva,

  ostatní paušálem.

3. Fakturace nájemného + služeb (paušální sazby) čtvrtletně dopředu!!! U měřených hodnot, telefonů – měsíčně pozadu.
4. Povolení vjezdu a odstavení vozidla (vozidel) v areálu TN za úhradu (nutné každoročně obnovovat). Výše poplatku za povolení vjezdu je dána vnitřními předpisy pronajímatele.
5. Vložené prostředky na rekonstrukci budou s TN vypořádány formou zápočtů oproti fakturám za nájemné a paušální sazby.
6. TN bude oprávněna každoročně navýšit nájemné o inflaci.
7. Prostředky vložené do rekonstrukce nesmí překročit 1,0 mil. Kč.
8. Nájemní smlouva bude uzavřena na 8 let s možností dalšího prodloužení.
9. Do nabídky zájemce uvede: stručný popis záměru, předpokládaný sortiment zboží, jednoduchou studii dispozičního řešení po rekonstrukci včetně odhadu nákladů na rekonstrukci, nabízenou výši čtvrtletního nájemného a také ceny základních potravin, konkrétně bílý rohlík 43g, chléb Šumava 500g, mléko 1l trvanlivé 1,5% tuku.
10. Ceny uvedené v předchozím bodu bude nájemce zavázán zachovat po dobu nájmu nebo ji v odůvodněných případech (inflace ap.) změnit po dohodě s TN.
11. Základním kritériem hodnocení bude rozdíl 32ti násobku nabídkového čtvrtletního nájemného a výše zamýšlené investice. Dále komise bude posuzovat studii řešení, vhodnosti sortimentu z pohledu TN a další uvedené skutečnosti.
12. Termín pro podání nabídek: 15.9.2012

Zájemci zašlou nabídku písemně v zalepené obálce označené „Pronájem prostor pavilon C“ na adresu: Thomayerova nemocnice, Oddělení administrativní správy, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč.

Vyhrazujeme si právo zrušit poptávkové zrušení.

Prohlídku nebytových prostor v pavilonu „C“ zajistí po objednání na tel.č. 26108 2105 paní Pavla Klimánková, Oddělení administrativní správy nebo Ing. Erik Onoda, Oddělení administrativní správy, tel. 26108 3105.