přednosta Neurologické kliniky 3. LF UK a TN, úvazek 1,0

15.05.2019


V Praze 5. března 2019
Č. j.: TN – Ř/45/2019

Ředitel Thomayerovy nemocnice a děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisují výběrové řízení na obsazení místa

přednosta
Neurologické kliniky 3. lékařské fakulty UK a Thomayerovy nemocnice,
úvazek 1,0

Kvalifikační požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání lékařského směru
  • vědeckopedagogická hodnost profesor nebo docent v příslušném oboru nebo předpoklad jejích brzkého dosažení
  • vědecká hodnost Ph.D. (nebo CSc. nebo DrSc.)
  • specializovaná způsobilost v oboru neurologie
  • nejméně 5 let praxe po získání specializované způsobilosti
  • aktivní systematická vědecká práce dokumentovaná publikační činností
  • identifikace se způsobem výuky na 3. lékařské fakultě UK
  • aktivní znalost anglického jazyka včetně schopnosti vyučovat v angličtině
  • osobní, profesní a manažerské předpoklady pro řízení kliniky, bezúhonnost
  • Od úspěšného kandidáta se očekává pedagogické a organizační vedení kliniky včetně výchovy mladých akademických pracovníků, schopnost komunikovat široce s dalšími obory na fakultě a v nemocnici.

Předpokládané obsazení místa k 1. září 2019 nebo dle dohody.

Mzdové podmínky jsou dány Vnitřním mzdovým předpisem UK a předpisy TN.

Písemné přihlášky spolu se strukturovaným profesním životopisem v českém jazyce, úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu) a doklady o profesní způsobilosti, přehledem odborné praxe, přehledem vědecké, publikační a pedagogické činnosti, koncepcí řízení kliniky (max. 5 stran textu), úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (je-li žadatel narozen přede dnem 1. prosince 1971), výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky, a souhlasem se zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zasílejte do 30 dnů od uveřejnění inzerátu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Thomayerova nemocnice, Zaměstnanecký odbor, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 nebo osobně podané na podatelnu Thomayerova nemocnice.

Přihlášku lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu jaroslava.barkova@ftn.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky asykkbj.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na místo přednosta Neurologické kliniky č. j.: TN-Ř/87/2019.

 

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
děkan 3. LF UK

doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.
ředitel TN


Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.